Osoba, która uzyskała prawo do świadczenia dla bezrobotnych w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był jeden z krajów UE, Islandia, Norwegia, Liechtenstein lub Szwajcaria, i wraca do Polski w celu poszukiwaniu zatrudnienia, ma prawo do pobierania zagranicznego świadczenia. Jakich formalności należy dopełnić, żeby transferować zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych jest ograniczone w czasie i przysługuje jedynie osobie, która spełnia określone kryteria i dokona odpowiednich formalności.

Prawo do zasiłku

Transfer świadczenia dla bezrobotnych przysługuje, jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi ustawodawstwa w państwie, w którym ostatnio pracował. Warto pamiętać, że przepisy UE chronią interesy przemieszczających się obywateli, dając im możliwość sumowania okresów ubezpieczenia. Jeśli wymagany czas pracy uprawniający do świadczenia w danym kraju jest zbyt krótki, instytucje decydujące o jego przyznaniu muszą również wziąć pod uwagę okresy zatrudnienia we wszystkich krajach UE, EOG i Szwajcarii.

Rejestracja za granicą

Osoba, która utraciła pracę za granicą, musi być zarejestrowana w danym kraju jako osoba poszukująca pracy przez okres co najmniej czterech tygodni. Może on ulec skróceniu np. w przypadku, gdy osoba bezrobotna towarzyszy w wyjeździe swojemu małżonkowi, który podjął pracę w innym kraju. Przed powrotem do Polski należy uzyskać w urzędzie przyznającym prawo do świadczenia dokument PD U2 uprawniający do transferu zasiłku. Wniosek należy złożyć odpowiednio wcześnie, aby urząd miał czas na ustalenie prawa do transferu. Na dokumencie PD U2 są podane istotne informacje, a w szczególności okres transferu i ostateczna data rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Przy staraniu się o PD U2 można zgłosić ewentualną możliwość przedłużenia transferu z 3 do 6 miesięcy (patrz niżej).

Powrót do kraju

Po powrocie do Polski należy w ciągu 7 dni zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Za jego pośrednictwem lub osobiście należy przekazać do wojewódzkiego urzędu pracy zaświadczenie o zarejestrowaniu się i druk PD U2. WUP powiadomi właściwą zagraniczną instytucję o dopełnieniu formalności. Kolejnym etapem jest wypłata świadczenia.

Okres transferu

Świadczenia nie wypłaca powiatowy urząd pracy, ale zagraniczna instytucja państwowa, która je przyznała. Wpłaty są dokonywane bezpośrednio na konto bankowe osoby bezrobotnej (lub w inny sposób wskazany przez tą instytucję). Zasiłek dla bezrobotnych może być transferowany maksymalnie przez trzy miesiące. Okres ten można przedłużyć do sześciu miesięcy. W tym celu bezrobotny powinien złożyć odpowiedni wniosek do zagranicznego urzędu z uzasadnieniem dlaczego w okresie trzech miesięcy nie mógł znaleźć zatrudnienia (wniosek należy złożyć przed upływem tego okresu).

Transfer zasiłku jest wsparciem w trakcie poszukiwania pracy, więc powiatowe urzędy pracy, realizując zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, kontrolują osoby bezrobotne, które muszą systematycznie zgłaszać się na spotkania wyznaczone przez PUP. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje utratą statusu osoby poszukującej pracy, a tym samym samego zasiłku.

Znalezienie pracy, ponowny wyjazd

Osoba korzystająca z transferu zasiłku musi poinformować PUP w przypadku znalezienia pracy, choroby lub innych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na pozostawanie w dyspozycji służb zatrudnienia. Zgłosić trzeba również powrót do kraju, który przyznał zasiłek lub innego państwa, w którym będzie kontynuowany transfer.

O prawo do transferu zasiłku można ubiegać się po każdym zakończonym okresie pracy, pod warunkiem, ze zasiłek dla bezrobotnych zostanie przyznany w kraju ostatniego zatrudnienia.