Po urodzenia dziecka można się starać o 1000 zł jednorazowej zapomogi, tzw. becikowe. Taką samą wysokość ma dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Czym różnią się te świadczenia i kto ma do nich prawo?

Oba świadczenia przysługują na każde urodzone lub adoptowane dziecko, są jednorazowe i wynoszą 1000 zł. Mogą się o nie starać matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny oraz faktyczny. Matka dziecka musi najpóźniej do 10 tygodnia ciąży zgłosić się do lekarza i pozostawać pod opieką medyczną do dnia porodu (warunek ten nie obowiązuje oczywiście opiekunów prawnych, faktycznych i w przypadku adopcji).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi (becikowe) składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia). Dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Różnica w określeniu terminów końcowych jest istotna dla osób, którego ze złożeniem dokumentów czekają do ostatniego dnia. Terminy oznaczone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było (29 lutego) - w ostatnim dniu tego miesiąca. W przypadku obliczania wieku osoby fizycznej bierze się pod uwagę początek ostatniego dnia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)

Becikowe jest świadczeniem samoistnym, które jest przyznawane niezależnie od prawa do innych świadczeń lub zasiłków. Dochód rodziny wnioskodawcy w poprzedzającym roku rozliczeniowym nie może przekraczać 1922 zł miesięcznie netto w przeliczeniu na osobę. Becikowe nie należy się, jeśli członkowi rodziny przysługuje zagraniczne świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.

Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo w ośrodku pomocy społecznej (lub innej jednostce, której w danej gminie przekazano realizację świadczeń rodzinnych). Do wniosku, którego wzór można pobrać w wyżej wymienionych placówkach, należy dołączyć: skrócony odpis aktu urodzenie dziecka, zaświadczenie o pozostawaniu matki pod opieką medyczną, oświadczenie drugiego rodzica, że nie pobrał już zapomogi oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek nie jest świadczeniem samoistnym i można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.

Sprawdź kto i na jakich zasadach może ubiegać się o ten zasiłek

Dokumenty niezbędne do otrzymania dodatku są jedynie uzupełnieniem wniosku o wydanie zasiłku rodzinnego składanego w urzędzie gminy lub miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej, która w gminie realizuje świadczeń rodzinnych). Niezbędnym dokumentem jest w tym przypadku zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną (obowiązek ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowali).

Rodzice mogą się ubiegać zarówno o becikowe, jak i o dodatek do zasiłku rodzinnego. Część gmin wypłaca również własną zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, którą ustala się uchwałą rady gminy. Jest ona wypłacana z jej środków własnych.