Działacz organizacji związkowej zaniedbuje firmowe obowiązki, wykonując czynności wynikające z pełnionej funkcji. Czy może być zwolniony i w jakim trybie z obowiązku świadczenia pracy?
Zakładowa organizacja związkowa może wskazać pracodawcy członków swojego zarządu, którzy będą zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, jednocześnie zachowując wynagrodzenie. Wynika to z art. 31 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Wymiar tego zwolnienia (pełen etat czy częściowy) i liczba związkowców, których ono dotyczy, są wprost zależne od liczebności członków związku zatrudnionych w zakładzie pracy. Przykładowo zwolniony w pełnym wymiarze etatu może być jeden członek zarządu organizacji związkowej, której od 150 do 500 członków pracuje w danym przedsiębiorstwie. Dalsze progi są wskazane w przywołanym art. 31 ust. 1 ustawy.
Takie uprawnienie można przyznać tylko na wniosek organizacji związkowej. Musi ona wskazać, których konkretnie związkowców ma ono dotyczyć i jakie okoliczności je uzasadniają, a także czy pracownik ma mieć zachowane prawo do pełnego wynagrodzenia. Organizacja związkowa ma także obwiązek określić wymiar i okres wspomnianego zwolnienia.