O zasiłek rodzinny można się starać w każdym momencie, niezależnie od już trwającego okresu zasiłkowego. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby otrzymać to świadczenie?

Podstawowym warunkiem do spełnienia przy staraniu się o zasiłek rodzinny jest kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczenia na osobę (albo dochód osoby uczącej się) nie przekracza 539 zł. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium to wynosi 623 zł. Przy ustalaniu prawa na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2013 r. do 30 października 2014 r. pod uwagę brane są dochody netto (czyli m.in. po odliczeniu odprowadzonego podatku, składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej) za 2012 rok.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

1. Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu
2. Opiekunowi faktycznemu dziecka
3. Osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- Dla osób wymienionych w punktach 1 i 2 - 18 roku życia lub nauki w szkole (jednak nie dłużej niż do 21 roku życia) albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę i ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
- Dla osób wymienionych w punkcie 3 - zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki (jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).

Zasiłek rodzinny nie przysługuje:

- jeśli dziecko albo osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
- jeśli dziecko zostaje umieszczone w pieczy zastępczej albo instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- osobie uczącej się, jeśli została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- pełnoletniemu dziecku lub osobie uczącej się, jeśli jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą (chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej).Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na dziecko od jego rodzica, chyba że:
- rodzice lub jeden z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego.Ile wynosi zasiłek rodzinny w okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2013 roku do 30 października 2014 roku

- 77 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
- 106 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 115 zł miesięcznie na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.