Mimo że Trybunał Konstytucyjny nie orzekł jeszcze w sprawie zatrzymywania dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów rodzicom niepłacącym na dzieci, to sądy same orzekają, że starostowie nie mają takiego prawa.
Kwestia odbierania prawa jazdy była przedmiotem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 5 maja 2013 r. (sygn. akt III SA/Wr 735/13). Rozpatrywał on skargę złożoną przez rodzica, który stracił ten dokument z powodu zaległości alimentacyjnych. Dłużnik uważał jednak, że gmina nie miała prawa do takiego działania ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (P 46/07), który uznał zatrzymywanie prawa jazdy za niezgodne z ustawą zasadniczą.
Wprawdzie wyrok ten odnosił się do zaliczki alimentacyjnej, ale procedura zatrzymywania tego dokumentu została powtórzona w przepisach dotyczących Funduszu Alimentacyjnego, który ją zastąpił. TK nie mógł bowiem wydać orzeczenia również w stosunku do nich ze względu na zakres złożonego pytania prawnego.