Gmina przyznająca świadczenia dla dzieci dłużników alimentacyjnych otrzyma 40 proc. odzyskanej od nich kwoty. Reszta trafi do budżetu państwa
Zmiany w zakresie przekazywania środków pochodzących z egzekucji przewidują założenia nowelizacji ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.), które wczoraj przyjął rząd. Obecnie kwota należności uzyskanej od rodzica niepłacącego na dzieci jest rozdzielana w ten sposób, że 20 proc. trafia do gminy, która prowadzi wobec niego postępowanie, 20 proc. do tej, która przyznaje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), a 60 proc. oraz odsetki są dochodem budżetu państwa.
Po nowelizacji 40 proc. należności zostanie w tym samorządzie, który jest organem właściwym wierzyciela. Dzięki tej modyfikacji gminy nie będą musiały wykonywać szczegółowych rozliczeń księgowych, które często dotyczą niewielkich kwot, a są kosztowne i czasochłonne.
Względami związanymi z oszczędnościami motywowana jest też rezygnacja z egzekucji prowadzonej w trybie administracyjnym. Mimo że jak wskazały dane zebrane przez resort pracy, jej efektywność jest o wiele niższa od działań podejmowanych przez komorników sądowych, to jej prowadzenie jest kosztowne. Zdarzają się bowiem przypadki, że wydatki związane z wystawianiem tytułów wykonawczych dla urzędów skarbowych przewyższają kwoty odzyskane w wyniku egzekucji administracyjnej. Po wejściu w życie nowelizacji wyłączne kompetencje do dochodzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA będą mieli komornicy sądowi.
Inną istotną dla gmin zmianą będzie uproszczenie działań podejmowanych wobec dłużników. Nie będą one musiały cyklicznie powtarzać tych samych czynności, jeżeli sytuacja tych ostatnich nie ulegnie zmianie.
– Zdarza się, że w związku z kolejnym okresem świadczeniowym rozpoczynamy nowe postępowanie, podczas gdy nie zakończyło się jeszcze to poprzednie – wskazuje Elwira Kochanowska-Pięciak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
Ponadto wraz z opisywaną nowelizacją zmiany zostaną wprowadzone też do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456). W jej przypadku najważniejsze modyfikacje dotyczą ustalania dochodu rodziny, dochodzenia nienależnego wsparcia oraz zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego.
Etap legislacyjny
Przyjęcie założeń przez rząd