Mało który pracodawca wie, że przysługuje mu dofinansowanie działań związanych z bhp. Środki są wypłacane z funduszu wypadkowego i można się o nie ubiegać w każdej chwili
Środki z ubezpieczenia wypadkowego przeznaczone są m.in. na finansowanie działalności związanej z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Prewencja wypadkowa prowadzona jest z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres trwania aktywności zawodowej.
Środki przeznacza się w szczególności na:
1) dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej;
2) analizy przyczyn i skutków wypadków przy pracy, a zwłaszcza wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, oraz chorób zawodowych;
3) upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom;
4) prowadzenie prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
Taka działalność prowadzona jest przez ZUS, który jako podmiot administrujący funduszem wypadkowym jest bezpośrednio zainteresowany poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy oraz zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy. To przełoży się na mniejszą liczbę świadczeń wypłacanych z tego tytułu.
Realizując zapisy ustawowe, ZUS prowadzi projekt dofinansowania działań związanych z bhp.
W jego ramach finansuje:
●projekty o charakterze doradczym, których celem jest poprawa zarządzania bhp,
●projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do kwestii bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
●projekty doradczo-inwestycyjne łączące wyżej opisane działania.
Program jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców zatrudniających przynajmniej jednego pracownika, którzy są płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Wysokość dofinansowania została zróżnicowana ze względu na wielkość podmiotu mierzoną liczbą zatrudnionych. Odnośnie do tych zatrudniających do 9 osób poziom dofinansowania jest najwyższy w stosunku do poniesionych przez pracodawcę kosztów. Na zdecydowanie niższą pomoc mogą liczyć płatnicy, którzy mają więcej niż 250 zatrudnionych.
Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składany jest on na formularzu opracowanym przez zakład i dostępnym na jego stronach internetowych.
Dofinansowanie można otrzymać na następujące działania:
●przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocenę ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
●wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników występujących w miejscu pracy,
●dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
●przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
●wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
●opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.
Także w projektach inwestycyjnych są działania, na które można otrzymać dofinansowanie. Są to zakup i instalacja, np.: osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).

Zróżnicowana wysokość dostępnych kwot

Podstawa prawna

Art. 37 ust. 2 i 3 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).

Andrzej Radzisław