820 zł będzie wynosić do końca marca wysokość wsparcia, jakie gmina będzie wypłacać rodzicom zajmującym się niepełnosprawnym dzieckiem.
Na kwotę tę będzie składać się 620 zł świadczenia pielęgnacyjnego oraz 200 zł dodatku, którego przyznanie przewiduje specjalny rządowy program. Jego obecna edycja zakończyła się w grudniu, ale w związku z decyzją o jego przedłużeniu Rada Ministrów przyjęła uchwałę oraz rozporządzenie, które umożliwią kontynuację otrzymywania wyższej pomocy.
Zgodnie z nim prawo do dodatku, który będzie przysługiwał w styczniu, lutym oraz marcu, będą miały osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. Nie będzie ono natomiast wypłacane krewnym, którzy zajmują się niepełnosprawnym członkiem rodziny i mieli przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy.
Uzyskanie 200 zł dodatku nie będzie wymagało złożenia przez opiekunów wniosku. Postępowanie w sprawie ustalenia do niego prawa będzie podejmowane przez gminę z urzędu. Jego podstawę tak jak dotychczas będą stanowić przepisy dotyczące pomocy społecznej, ponieważ ustawa z 28 listopada 2006 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456) nie przewiduje możliwości prowadzenia przez rząd programów wspierających określone grupy rodzin. Postępowanie nie będzie jednak wymagało przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z opiekunem.
– Do tej pory zarówno świadczenie pielęgnacyjne, jak i dodatek wypłacaliśmy dla ok. 600 osób. Będziemy więc im wydawać nowe decyzje na I kwartał – wskazuje Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
Na obsługę tych postępowań gminy otrzymają dodatkowe środki. Tak jak w przypadku innych świadczeń rodzinnych będą one stanowić 3 proc. dotacji otrzymanej na wypłatę wsparcia. Ponadto do dodatku zastosowanie znajdą też przepisy regulujące kwestie odzyskania nienależnie pobranej pomocy zawarte w art. 30 wspomnianej ustawy.
Dodatek powinien być wypłacany w tym samym terminie, w którym przesyłane jest opiekunowi świadczenie pielęgnacyjne. Jednak w styczniu w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań w wielu gminach może to nastąpić z opóźnieniem.
Otrzymanie dodatku nie będzie wymagało złożenia wniosku, bo gmina będzie wszczynać postępowanie z urzędu
Etap legislacyjny
Weszło w życie 1 stycznia 2014 r.