Od 1 stycznia 2014 r. wzrośnie wysokość płacy minimalnej. Będzie ona wynosiła 1680 zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkuje nie tylko podniesieniem pensji pracownikom najmniej zarabiającym. Od jego wysokości uzależnione są także niektóre ze wskaźników występujących w ubezpieczeniach społecznych. Podstawową konsekwencją wzrostu płacy minimalnej jest konieczność odprowadzania wyższych składek na ubezpieczenia społeczne.
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacające składki preferencyjne (tj. od kwoty 30 proc. obowiązującego minimalnego wynagrodzenia), przez pierwsze 24 miesiące jej prowadzenia będą musiały opłacać składki od wyższej zadeklarowanej podstawy (tj. conajmniej 30 proc. x 1680 zł = 504 zł). Składki od takiej podstawy wyniosą 160,78 zł (obecnie jest to kwota 153,12 zł), a więc wzrosną o 7,66 zł.
Od wyższej podstawy składki opłacą także zleceniobiorcy wykonujący umowę, w której nie określono wynagrodzenia lub określono je inaczej niż kwotowo albo prowizyjnie. Także duchowni pozostający jednocześnie w stosunku pracy zapłacą wyższe należności do ZUS. Dla nich podstawę wymiaru składek stanowi różnica pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia, a podstawą wymiaru składek z ich zatrudnienia.
Wzrost najniższej płacy spowoduje także zwiększenie wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników, których podstawę wymiaru stanowi wartość minimalna lub też gdy została do niej podniesiona (na podstawie art. 45 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.). Wynosić będzie ona w 2014 roku – 1559,74 zł w pierwszym roku zatrudnienia i 1449,67 zł od drugiego roku zatrudnienia.
Katarzyna Ukos