W przyszłym roku zniknie podwójna egzekucja należności od rodziców niepłacących na utrzymanie dzieci. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem działań wobec niesolidnych rodziców oraz zmniejszenie wydatków na ten cel ma przynieść planowana na I półrocze 2014 r. nowelizacja ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).
Jej założeniami zajmuje się Stały Komitet Rady Ministrów. Jedna z najważniejszych propozycji dotyczy rezygnacji z dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Obecnie po zakończeniu każdego okresu świadczeniowego, w którym wypłacana jest pomoc z Funduszu Alimentacyjnego (FA), gmina wydaje dłużnikowi decyzję w sprawie zwrotu przekazanej jego dzieciom kwoty wsparcia. Jeśli należność nie zostanie uregulowana, samorząd kieruje do urzędu skarbowego tytuł wykonawczy. W tym samym czasie egzekucja jest też prowadzona przez komornika sądowego. Ponadto praktyka ostatnich lat pokazała, że koszty, które ponoszą gminy w związku z egzekucją administracyjną, przewyższają kwoty odzyskiwane od dłużników. Jej likwidacja pozwoli więc na ich obniżenie.