Po wejściu w życie nowelizacji nastąpi powrót do jednego świadczenia pielęgnacyjnego. Jego uzyskanie będzie natomiast wymagało uzyskania specjalnej oceny co do stopnia konieczności sprawowania przez osobę składającą wniosek bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym.
Pomoc dla zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny będzie uzależniona od spełnienia dodatkowego warunku związanego ze stopniem konieczności sprawowania nad nim bezpośredniej opieki.
Kolejną zmianę zasad udzielania wsparcia opiekunom przewiduje konsultowana właśnie nowelizacja ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456). Zakłada ona zniesienie podziału na dwie formy pomocy, czyli świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, które przysługują w zależności od tego, czy osoba zajmuje się niepełnosprawnym dzieckiem czy krewnym, który doznał uszczerbku na zdrowiu po uzyskaniu pełnoletności.
Po wejściu w życie nowelizacji nastąpi powrót do jednego świadczenia pielęgnacyjnego. Jego uzyskanie będzie natomiast wymagało uzyskania specjalnej oceny co do stopnia konieczności sprawowania przez osobę składającą wniosek bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym. Jej zakres ma określać specjalnie opracowywana w tym celu skala, a poszczególnym stopniom będzie odpowiadać inna wysokość świadczenia. Ustaleniem konkretnego stopnia związanego z intensywnością opieki nad członkiem rodziny będą zajmować się wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dokumenty potrzebne do tego celu, w tym wywiady środowiskowe z opiekunami, będą im przekazywać gminy.
Dodatkowo resort pracy będzie musiał przeprowadzić jeszcze jedną zmianę służącą realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 27/13). Ten orzekł, że niezgodne z ustawą zasadniczą było odebranie od 1 lipca br. świadczeń pielęgnacyjnych osobom, które nabyły do niego prawo przed zmianą obecnie obowiązujących przepisów (to nastąpiło 1 stycznia).
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji