Cztery, a nie pięć stopni konieczności sprawowania bezpośredniej opieki ma liczyć skala, od której będzie zależeć wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Przy pierwszym z nich wsparcie nie będzie w ogóle przysługiwało.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło nową wersję projektu nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) dotyczący zmian w pomocy dla osób zajmujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny. Jego zmieniona treść przewiduje, że przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego przez gminę będzie poprzedzone nie opinią, ale decyzją wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w której będzie stwierdzał o jednym z czterech stopni konieczności sprawowania opieki (w pierwotnym wariancie było ich pięć).
Mają one określać odpowiednio podstawowy, podwyższony, dodatkowy oraz pełny zakres, w jakim osoba, nad którą sprawowana jest opieka, wymaga pomocy w samoobsłudze, poruszaniu się i komunikowaniu. Wciąż jednak nie wiadomo, jaka skala będzie miała zastosowanie przy kwalifikowaniu do wspomnianych stopni. Nowy projekt określa natomiast, że przy pierwszym jej poziomie świadczenie w ogóle nie będzie przysługiwać, przy kolejnych będzie ono wynosiło w przyszłym roku 620 zł, 760 zł oraz 900 zł miesięcznie.
Ponadto o ile wcześniej projekt nowelizacji w ogóle nie poruszał kwestii związanych z możliwością odwołania się od niekorzystnej dla opiekuna opinii wojewódzkiego zespołu, to nowa jego wersja przesądza, że takie uprawnienie nie będzie mu przysługiwać. Strona niezadowolona z jego rozstrzygnięcia będzie mogła jedynie zwrócić się do niego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po tym, jak decyzja stanie się ostateczna, zostanie przekazana do gminy, która na jej podstawie ustali prawo do wsparcia.
Nowelizacja wskazuje też, że decyzja w sprawie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki będzie wydawana na stałe, jeżeli stan zdrowia i wynikające z niego ograniczenia nie rokują poprawy i mają charakter trwały, lub na czas określony, ale nie będzie to mogło być dłużej niż na trzy lata. Na taki okres będzie przyznawane samo świadczenie pielęgnacyjne (przy zachowaniu zasady, że nie dłużej niż do wygaśnięcia orzeczenia o niepełnosprawności).
900 zł ma wynosić w 2014 r. maksymalna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji