Zaprzestanie otrzymywania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA), a nie tylko samych alimentów, będzie miało wpływ na uzyskanie przez rodzica zasiłku na dziecko.
Rozszerzenie oraz ujednolicenie katalogu dochodów utraconych i uzyskanych, które gminy mogą uwzględniać przy przyznawaniu pomocy, jest przewidziane w założeniach do nowelizacji ustaw o świadczeniach rodzinnych i FA. Zdaniem resortu pracy taka zmiana jest zasadna, ponieważ te dwie formy wsparcia trafiają zwykle do tej samej grupy rodzin.
W przypadku świadczeń rodzinnych najważniejszą zmianą będzie możliwość potraktowania jako dochód utracony tego pochodzącego z umowy o dzieło. O ile bowiem stracone zarobki z tytułu zlecenia nie są liczone do kryterium dochodowego, to te, których źródłem jest dzieło, są dalej przez gminę uwzględniane. Następna zmiana dotyczy pomniejszania dochodu, gdy rodzic przestał otrzymywać świadczenia z FA. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tylko utrata alimentów może być przez samorząd brana pod uwagę.
– Jednak zgodnie z założeniami, niezależnie od tego, czy sprawa będzie dotyczyć alimentów czy świadczeń z funduszu, warunkiem uznania dochodów za utracone będzie określenie, czy ich strata była związana ze śmiercią osoby zobligowanej do płacenia na dziecko – wskazuje Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.
Z kolei w odniesieniu do świadczeń z FA katalog dochodów utraconych i uzyskanych będzie uwzględniał przypadki zawieszenia przez rodzica działalności gospodarczej (gdy w okresie opieki nad dzieckiem budżet opłaca za niego składki ubezpieczeniowe).
Ponadto za dochód utracony w przypadku tej formy wsparcia będzie uznana również utrata alimentów z powodu śmierci osoby zobowiązanej do łożenia na dziecko.
Etap legislacyjny
Założenia nowelizacji ustawy po konsultacjach