Firma w ramach działalności socjalnej może dofinansować koszty opłat ponoszonych przez rodzica, którego dzieckiem zajmuje się dzienny opiekun. Może też sama zatrudnić taką osobę.
Rozszerzenie różnych form pomocy, jakie może zapewniać pracodawca, wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy żłobkowej, która dokonała też zmiany art. 2 pkt 1. ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.). Przed nowelizacją przepisów firma mogła bowiem ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZPŚS) utworzyć własny żłobek lub klub dziecięcy oraz przyznawać pracownikom dopłatę do kosztów, które ponoszą, gdy ich potomek przebywa w gminnej lub prywatnej placówce.
Z kolei obecnie mogą oni otrzymać takie dofinansowanie również w przypadku, gdy ich dziecko znajduje się pod opieką niani. Aby tak się stało, muszą jednak zatrudnić ją na warunkach określonych w ustawie żłobkowej.
Ponadto do działalności socjalnej zaliczone zostało też sprawowanie opieki przez dziennego opiekuna. Jest nim osoba zatrudniona przez gminę, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą takiej osobowości.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w zależności od potrzeb podwładnych pracodawca może zarówno zatrudnić dziennego opiekuna, jak i przyznać dofinansowanie do udokumentowanych kosztów z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców korzystających z usług takiej osoby, która ma podpisaną umowę z samorządem lub innym uprawnionym podmiotem.
– Jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza dla małych zakładów pracy, gdzie uda się uzbierać grupę pięciorga dzieci, dla których można zorganizować taką opiekę – uważa Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.
Dodaje też, że instytucja dziennego opiekuna w przeciwieństwie do przyzakładowego żłobka wiąże się z mniejszymi kosztami, bo nie jest objęta sztywnymi wymaganiami sanitarnymi.
Jednocześnie, jak podkreśla resort pracy, decyzja o wprowadzeniu do działalności socjalnej usług i świadczeń związanych z korzystaniem przez pracowników z niani lub dziennego opiekuna oraz szczegółowe zasady i warunki uzyskania przez nich wsparcia we wspomnianym zakresie powinno być przedmiotem regulaminu ZFŚS. Ponadto co do zasady udostępnianie przez pracodawcę usług opieki nad dziećmi oraz wysokość dofinansowania do ich kosztów powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o nią.