Pan Wojciech przez kilka lat służył na misji. – Słyszałem, że z tego tytułu przysługują mi jakieś uprawnienia, ale nie wiem jakie, ani gdzie mogę się o nie ubiegać – pisze nasz czytelnik.
Od 30 marca 2012 r. obowiązuje ustawa o weteranach działań poza granicami państwa. Dzięki niej o pomoc mogą starać się wszyscy, którzy uczestniczyli w misjach.
Aby uzyskać legitymację weterana, należy zdobyć zaświadczenie od dowódcy jednostki służbowej, w której ostatnio odbywało się służbę, lub od wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W zaświadczeniu powinny znaleźć się imię i nazwisko ubiegającego się o status weterana, numer PESEL, rodzaj i okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa oraz zajmowane stanowisko służbowe. Trzeba także uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wypełniając formularz zapytania (dostępny w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju). Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 50 zł i jest ono ważne trzy miesiące od daty wystawienia.
Posiadając wszystkie dokumenty, należy je przesłać listem poleconym wraz z wnioskiem do ministra obrony narodowej (ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa). Legitymację powinno się otrzymać w ciągu 60 dni od czasu uprawomocnienia się decyzji.
Osoby, które podczas misji zostały ranne, mogą ubiegać się o status weterana poszkodowanego. Zasady postępowania są takie same jak w przypadku zwykłej legitymacji weterana, ponadto należy dołączyć protokół powypadkowy lub decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, orzeczenie właściwej komisji lekarskiej i decyzję administracyjną o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych.
Legitymacja, oprócz uprawnień honorowych (odznaki, prawa do noszenia umundurowania, do asysty honorowej podczas pogrzebu), daje też wymierne korzyści. Weterani (zwłaszcza poszkodowani) mają zapewnioną pomoc psychologiczną – zarówno w MON, jak i MSW, bezpłatne zaopatrzenie w leki i inne wyroby medyczne, świadczenia opieki zdrowotnej w wojskowych placówkach medycznych na terenie całego kraju, pomoc finansową na kształcenie. Mogą też liczyć na zniżki przy przejazdach komunikacją miejską, a ci którzy ukończyli 65 lat lub są w złej sytuacji materialnej – na zapomogi.
Status weterana i weterana poszkodowanego nie przysługuje osobom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub skarbowe popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podczas udziału poza granicami państwa, bądź też za przestępstwo przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.
Podstawa prawna: Art. 1–14, art. 22–32, art. 36 ustawy z 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203).