Krzysztof Kwiatkowski mówi, że w ostatnich latach - skuteczność tych kontraktów znacznie się pogorszyła. Jak podkreślił w latach 2006-2010 jedna trzecia osób po takim kontrakcie socjalnym na trwałe się usamodzielniała a w ostatnich dwóch latach było to już tylko 15 procent beneficjentów. W ciągu ostatnich czterech lat z kontraktów socjalnych skorzystało w Polsce ponad sto tysięcy osób. 

Najwyższa Izba Kontroli zaproponowała w swoim raporcie, jak zwiększyć skuteczność umów. Jak powiedział Krzysztof Kwiatkowski kontrakty socjalne powinny być bardziej dostosowane do rynku pracy. Beneficjenci muszą nabywać kwalifikacje zawodowe w zawodach poszukiwanych. Kontrakt socjalny należy też wzmocnić kontaktem z psychologiem, z terapeutą żeby osoba, która korzysta z tej formy pomocy była zaradna życiowo a nie tylko miała formalne uprawnienia. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski gościł w Łodzi na konferencji, poświęconej ekonomii społecznej i spółdzielniom socjalnym.