Wydłużenie jest związane z tym, że dokonywana przez starostów refundacja kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest pomocą de minimis, którą regulują rozporządzenia Komisji Europejskiej. Wprawdzie przestają one obowiązywać z końcem tego roku, ale jednocześnie zawierają przepisy przejściowe, które umożliwiają udzielanie wsparcia na dotychczasowych warunkach do 30 czerwca 2014 r.

W związku z tym do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 62, poz. 317). Sprowadza się on do wydłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych przepisów właśnie do połowy przyszłego roku.

To oznacza, że pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy (na okres minimum 36 miesięcy) i chce skorzystać ze zwrotu udokumentowanych kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia jego stanowiska pracy, musi dołączyć zaświadczenie o pomocy de minimis obejmującej okres bieżącego roku kalendarzowego i poprzednich dwóch lat. Wymagana jest też informacja o innej uzyskanej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych.

Z tego samego powodu przygotowana została nowelizacja rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. nr 194, poz. 1403 z późn. zm.). Ponieważ ta forma wsparcia jest pomocą de minimis, konieczne stało się przedłużenie okresu obowiązywania wspomnianych przepisów do 30 czerwca 2014 r.

Przedstawienie zaświadczenia jest wymagane również w przypadku niepełnosprawnych ubiegających się o pieniądze na założenie własnej firmy

Etap legislacyjny

Projekty trafił do konsultacji