Osoba, która zamierza ubiegać się np. o świadczenie rodzinne, nie będzie już musiała stać w kolejkach w urzędzie skarbowym po zaświadczenie o dochodach. Nie będzie też musiała przedkładać oświadczenia w tej sprawie.
Zespół zajmujący się programem e-Podatki w Ministerstwie Finansów (MF) wraz z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) pracuje bowiem nad rozwiązaniami umożliwiającymi elektroniczny przepływ informacji między resortami.
Jak wyjaśnia Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy ministra finansów, wnioskodawca złoży tylko oświadczenie o prawie do świadczenia do właściwego organu. Pozostałe informacje będą pobierane bezpośrednio z systemu informatycznego resortu finansów.
– Zmiany usprawnią proces ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz ich weryfikacji – twierdzi Wiesława Dróżdż.
Przekazywanie informacji drogą elektroniczną o podatniku ma zostać uruchomione w 2016 r. Już w 2014 r. zaś usługa może być udostępniona warunkowo. Dane będą wtedy przekazywane na żądanie generowane z systemu MPiPS.
Problem z zaświadczeniami o dochodach miał być rozwiązany z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki już w lipcu 2011 r., gdy świadczeniobiorcy otrzymali możliwość składania oświadczeń zamiast zaświadczeń. Jednak nowy system w praktyce się nie sprawdził.
Potwierdzają to sami urzędnicy. Ich zdaniem większość klientów administracji czuje się po prostu bezpieczniej, dostarczając do ośrodka pomocy społecznej urzędowe zaświadczenie.
– To nadal oznacza długie kolejki i stratę czasu dla nas wszystkich – dodaje jeden z urzędników.
Podkreśla również, że jedną z najważniejszych korzyści, jakie niesie program e-Podatki, jest zdjęcie z obywatela obowiązku dostarczania informacji. Dotychczas to on musiał przenosić je pomiędzy różnymi instytucjami publicznymi. Przykładowo chcąc uzyskać zasiłek socjalny, musiał uzyskać zaświadczenie o osiągniętych dochodach z urzędu skarbowego i zanieść je do ośrodka pomocy społecznej.
Według Jarosława Ferdyna, doradcy podatkowego w Grupie Gumułka, likwidacja papierowych zaświadczeń i zastąpienie ich wymianą informacji elektronicznych to naturalna konsekwencja postępującej informatyzacji polskiej administracji i generalnie krok w dobrą stronę.
Rozmówca podkreśla, że zmiany te powinny być jednak najpierw odpowiednio przygotowane, aby zapewnić szczelność systemów informatycznych (tj. aby nie dochodziło do wycieków wrażliwych danych) oraz aktualność danych (tj. aby na bieżąco dokonywać weryfikacji uprawnień do świadczeń).
Resort finansów zapewnia, że opracowując system, zarówno MF, jak i MPiPS zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo przekazywanych danych. System ten zostanie również zgłoszony do generalnego inspektora ochrony danych osobowych.