Marszałek Sejmu w dniu podpisała stanowisko Sejmu w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z zasadą zaufania do państwa i prawa oraz zasadą ochrony praw nabytych wywodzonymi z art. 2 Konstytucji RP (sygnatura akt K 27/13) w wersji rekomendowanej przez Komisję Ustawodawczą.

Komisja uznała, że artykuł 11 ust.1 oraz artykuł 11 ust.3 są niezgodnie z zasadą ochrony praw nabytych i zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Podobną opinią w sprawie wydał Prokurator Generalny. Trybunał Konstytucyjny ma więc wszystkie opinie niezbędne do zajęcia się wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z końcem czerwca wygasły decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do końca grudnia 2012 roku. 1 lipca prawo do świadczenia straciło ponad 200 tys. opiekunów. Znaczna część z nich została pozbawiona jakiejkolwiek pomocy ponieważ nie spełnia również warunków do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego. W jego przypadku jednym z kryteriów jest dochód, który w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 623 zł netto. Według RPO, ustawodawca był uprawniony do zmiany warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, ale nie powinien obejmować nimi osób, które pobierają wsparcie na podstawie dotychczasowych przepisów.

Aktualizacja: dodatkowy wniosek Sejmu

W stanowisku Sejmu znalazł się punkt IV,  w którym Marszałek Sejmu składa dodatkowy wniosek do TK. Czytamy w nim między innymi:

"Brak jest zarówno procedury, jak i organu, który byłby władny orzekać o „wskrzeszeniu” prawa do świadczenia. Zdaniem Sejmu, ewentualne stwierdzenie przez TK niekonstytucyjności art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy zmieniającej w zakresie wskazanym w petitum, będzie zatem wymagało interwencji ustawodawcy w celu przywróceniu stanu zgodnego z ustawą zasadniczą. (...) W związku z powyższym, a także z uwagi na to, że wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wiązać się będzie z nieprzewidzianym wydatkami budżetowymi ze strony Skarbu Państwa, w imieniu Sejmu wnoszę o odroczenie terminu utraty mocy obowiązującej art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw, w zakresie wskazanym na wstępie, zgodnie z dyspozycją art. 190 ust. 3 zd. 1 i 2 Konstytucji."

Marszałek Sejmu powołuje się na art. 190 ust. 3 Konstytucji. Artykuł mówi o tym, że orzeczenie Trybunał Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Jednak TK może określić inny termin utraty mocy przepisów uznanych za niekonstytucyjne. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny dwunastu miesięcy. Jeśli orzeczenie będzie się wiązało z nakładami finansowymi nieprzewidzianymi w ustawie w ustawie budżetowej, TK zwraca się o opinię do Rady Ministrów.

Jak na razie Trybunał Konstytucyjny nie opublikował daty rozprawy, w trakcie której zajmie się wnioskiem RPO.