Gmina będzie domagać się oddania nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego , jeżeli opiekunowi pieniądze wpłacał też komornik. Od tej zasady są jednak wyjątki.
Sprawy, w których okazuje się, że rodzice pobierali niezgodnie z przepisami świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), są często ujawniane wtedy, gdy składają oni wniosek na kolejny okres wypłaty. Wówczas na wystawianym przez komornika zaświadczeniu znajdują się informacje o stanie zaległości dłużnika.
Gdy okazuje się, że w trakcie wypłacania pomocy z funduszu rodzic otrzymywał też jakieś kwoty od komornika lub nawet bezpośrednio od samego zobowiązanego do alimentacji, to wsparcie uzyskane z gminy zostanie potraktowane jako nienależnie pobrane. Przesądza o tym definicja zawarta w art. 2 pkt 7 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.). Za nienależnie uzyskane uznaje ona wsparcie, gdy osoba uprawniona do świadczeń otrzymała zaległe lub bieżące alimenty niezgodnie z kolejnością wynikającą z art. 28 ustawy. Wskazuje on, że kwoty odzyskiwane przez komornika w pierwszej kolejności zaspokajają zaległości z tytułu wypłaconej pomocy z FA.