To oznacza, że pieniędzy tych będzie więcej niż w tym roku. Na przelewy redystrybucyjne zapisane zostało bowiem 800 mln zł, a na podstawie specjalnego algorytmu środki te zostały podzielone w ten sposób, że do powiatów trafiło 650,48 mln zł, a do samorządów wojewódzkich 130 mln zł. Przewidywana na 2014 r. kwota jest zbliżona do tej, którą otrzymały one w 2012 r.

Z tych pieniędzy starostowie dofinansowują przede wszystkim turnusy rehabilitacyjne, dopłacają do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz likwidacji barier architektonicznych. Obowiązkowo muszą też przeznaczyć część środków na utrzymanie warsztatów terapii zajęciowej. Z kolei marszałkowie z pieniędzy z PFRON pokrywają koszty tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Fundusz podzieli pieniądze na realizację tych zadań na początku przyszłego roku i wtedy będą znane konkretne kwoty, które otrzymają samorządy, ale już teraz cieszą się, że będzie ich więcej.

– W tym roku mieliśmy o 1,2 mln zł mniej niż w 2012 r. Gdyby więc o tyle zwiększyła się przyszłoroczna dotacja, pokryłoby to nasze zapotrzebowanie – podkreśla Krzysztof Sobczyk, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

Dodaje, że ze względu na mniejszą kwotę, która była do dyspozycji w tym roku, nie są już realizowane obecnie składane wnioski o pomoc, a tylko te złożone wcześniej.

Ponadto w 2014 r., zwiększą się też inne wydatki PFRON związane z samorządami. Więcej pieniędzy będzie przeznaczone na zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych. Prawo do ich uzyskania daje im art. 47 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Na zwrot pieniędzy z tytułu udzielonych ulg przeznaczonych będzie 55 mln zł.

Z kolei 78 mln zł wyniesie w 2014 r. kwota przewidziana na realizację programu wyrównującego różnice między regionami. W jego ramach samorządy mogą starać się o pieniądze m.in. na wyposażenie obiektów służących osobom niepełnosprawnym w sprzęt, likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach lub placówkach edukacyjnych oraz na tworzenie spółdzielni socjalnych.

Aby jednak powiat mógł skorzystać z tych pieniędzy, musi pochodzić z regionu, który ma wysoką stopę bezrobocia oraz niższy niż krajowy poziom PKB na jednego mieszkańca. Listę jednostek spełniających te warunki PFRON wskaże, gdy będzie już znany termin składania wniosków.

W przyszłym roku powiaty będą też po raz kolejny realizować program Aktywny Samorząd. W jego ramach niepełnosprawni mogą starać się o dopłatę do kosztów uzyskania prawa jazdy, zakupu sprzętu komputerowego i do czesnego, gdy są studentami. Na ten cel trafi do starostów 220 mln zł.