Do końca października osoby ubezpieczone w KRUS muszą opłacić składki na ubezpieczenie społeczne nie tylko za siebie, ale także za osoby przez siebie zgłoszone.
W ostatnim kwartale tego roku składka wypadkowa, chorobowa i macierzyńska wynosi 42 zł za każdego ubezpieczonego w KRUS. Z kolei za osoby objęte ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł. Korzystający z takiej formy ochrony mają prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Dotyczy to zainteresowanych prowadzących działalność rolniczą (rolnik, jego małżonek lub domownik), a także rolników, którzy przeznaczyli grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia. Z takiego rozwiązania mogą także korzystać osoby mające ustalone prawo do emerytury lub renty, a także do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, takich jak zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne.
Rolnicy ubezpieczeni w KRUS muszą także płacić składkę podstawową na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jej wysokość wynosi 83 zł miesięcznie. Ulega ona zmianie w przypadku większych gospodarstw. W tych od 50 do 100 ha kwota ta wynosi 100 zł, od 100 do 150 ha – 199,00 zł, od 150 do 300 ha – 299 zł, a powyżej 300 ha – 399 zł.