Pan Andrzej niedawno stracił pracę. – Jakie warunki muszę spełnić, żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i czy odprawa, jaką otrzymałem od pracodawcy, będzie na to miała jakikolwiek wpływ? – pyta czytelnik.
Ubiegając się o zasiłek dla bezrobotnych, trzeba spełnić wiele wymagań. Sam status bezrobotnego nie oznacza automatycznie nabycia prawa do zasiłku. Osoba, która straciła pracę, musi być w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie zatrudniona przez minimum 365 dni.
Ponadto powinna udowodnić, że w tym okresie jej zarobki były co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Jeśli były niższe, otrzyma wprawdzie status bezrobotnego, jednak bez prawa do zasiłku.
Ważne jest także to, w jaki sposób nastąpił koniec zatrudnienia. Jeśli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem stosunek służbowy został rozwiązany za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron (chyba że nastąpiło ono z powodu upadłości firmy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu), zasiłek będzie się należał po 90 dniach. Jeśli zwolnienie nastąpiło z winy pracownika bez wypowiedzenia, zasiłek będzie wypłacany po 180 dniach od zarejestrowania w urzędzie pracy. Jeżeli natomiast pracownik otrzymał przewidziane w innych przepisach świadczenie, np. jednorazową odprawę socjalną, odprawę warunkową lub odprawę pieniężną bezwarunkową, zasiłek będzie przysługiwał po upływie okresu, za który został wypłacony taki ekwiwalent.
Na zasiłek nie mogą liczyć ci, którzy mimo utraty pracy uzyskują dochód w wysokości wyższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najczęściej dotyczy to osób, które mają dochody z wynajmu nieruchomości lub ziemi. Nie tylko nie otrzymają zasiłku, ale też nie będą podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu, bo przysługuje ono tylko tym, którzy mogą zarejestrować się jako bezrobotni.
Uwaga! Pobierając zasiłek dla bezrobotnych pamiętajmy, że bardzo łatwo go utracić. Wystarczy odmówić przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, stażu, a nawet nie poddać się badaniom lekarskim lub psychologicznym, które mają na celu ustalenie zdolności do pracy. W takiej sytuacji zasiłek nie przepada na zawsze, jednak będzie się należał dopiero po 120 dniach od odmowy (w razie drugiej odmowy po 180, trzeciej i dalszej – po 270 dniach).
Podstawa prawna
Art. 71–83 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001).