Pracodawcy obciążeni obowiązkami sprawozdawczymi względem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powinni stosować nowe formularze. Chodzi o przekazywanie danych dotyczących już obecnego miesiąca.
Zmiana ta dotyczy druków z serii INF, które służą do przesyłania miesięcznych oraz rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz deklaracji DEK. Te drugie są składane przez pracodawców zobowiązywanych do dokonywania wpłat na rzecz funduszu.
Nowe formularze zawierają głównie zmiany doprecyzowujące, związane z ostatnią nowelizacją ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
– Jedną z nich jest dodanie w drukach nowej pozycji, w której pracodawcy mają wykazywać osoby z niepełnosprawnością, niemające jednak ustalonego jej stopnia – wskazuje Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).
Dodaje, że dotyczy to sytuacji, gdy np. pracownikowi niepełnosprawnemu od 1999 r. skończył się 30 sierpnia termin ważności orzeczenia potwierdzającego uszczerbek na zdrowiu, a w kolejnym dokumencie został on ponownie ustalony od 14 września. W związku z tym pracodawcy do tej pory mieli wątpliwości, w której rubryce uwzględniać takie osoby.
Ponadto do deklaracji został dodany nowy formularz oznaczony jako DEK-I-u. Dotyczy on tych pracodawców, którzy nie osiągają ustawowego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych, ale aby obniżyć wysokość wpłat do PFRON z tego tytułu, decydują się na zakup produkcji lub usługi od firmy, która ma prawo do udzielania im ulgi.
Nowe druki INF i DEK są składane za okresy sprawozdawcze, zaczynające się od września. Jednak na ich przekazanie do PFRON za ten miesiąc pracodawcy mają czas do 20 października. To oznacza, że dane za sierpień, które należy przesłać do 20. dnia tego miesiąca, powinny być przekazane jeszcze na dotychczasowych formularzach.
Zmienione druki będą też wykorzystywane w przypadku składania korekt do wcześniej złożonych sprawozdań. W przypadku serii INF dotyczy to formularzy za miesiące od października 2012 r.

6 proc. wynosi wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników, który zwalnia z kar do PFRON