Katarzyna Dulewicz, radca prawny

Katarzyna Dulewicz, radca prawny

źródło: Materiały Prasowe

W przypadku pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy obowiązuje zasada, zgodnie z którą jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Tak wynika z art. 1542 par. 2 k.p. Dlatego pracodawca, ustalając wymiar urlopu, powinien w pierwszej kolejności ustalić łączną liczbę jego godzin. W tym celu powinien pomnożyć liczbę dni wolnych przysługujących danej osobie przez 8 (tzw. „pula urlopowa”). Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy pula ta wynosi 160 godzin (przy wymiarze urlopu 20 dni) albo 208 godzin (przy wymiarze urlopu 26 dni).

O długości odpoczynku decyduje dobowy wymiar czasu pracy zatrudnionego. Pula urlopowa ulega zmniejszeniu o określoną liczbę godzin przypadającą na dany dzień pracy. Pracodawca ustala, w jakim wymiarze czasowym pracownik miał wykonywać pracę w dni objęte urlopem wypoczynkowym. Jeżeli osoba zatrudniona w systemie równoważnego czasu pracy miała wykonywać zadania w wymiarze 12 godzin, o tyle zmniejszy się jej pula urlopowa (co odpowiada 1,5 dnia urlopu).

Pracownik, który odpoczywał przez 3 dni kalendarzowe, podczas których miał dwukrotnie świadczyć pracę przez 12 godzin i raz przez 8 godzin, w rzeczywistości wykorzystał 32 godziny urlopowe. Odpowiada to 4 dniom urlopu (32/8 = 4).

Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy pracownik korzysta z wolnych dni na żądanie. Zgodnie z art. 167P2 kp pracodawca ma obowiązek udzielić mu nie więcej niż 4 dni takiego urlopu w roku kalendarzowym. Pula przypadająca na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi zatem 32 godziny. Osobie, która dwukrotnie skorzystała z urlopu na żądanie w dniu, w którym miała świadczyć pracę przez 12 godzin, pozostanie jedynie 1 dzień tego świadczenia (8 godzin).