Zamrożenie odpisu przewiduje projekt ustawy okołobudżetowej, który trafił do konsultacji. Będzie to już trzeci rok z rzędu, w którym rząd decyduje się na pozostawienie go bez zmiany, ponieważ co do zasady powinien on stanowić 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub jego drugim półroczu (jeżeli ta kwota okaże się wyższa). To oznacza, że w 2014 r. odpis podstawowy powinien być naliczany od wysokości średniego wynagrodzenia z tego roku lub jego drugiego półrocza, które będzie ogłoszone w połowie lutego przyszłego roku.

Projekt przewiduje jednak, że tak jak w poprzednich latach kwotą bazową będzie przeciętne wynagrodzenie z 2010 r., które wynosiło 2917,14 zł. W związku z tym wysokość odpisu podstawowego będzie wynosić 1093,93 zł lub 1458,57 zł, jeżeli pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (wtedy odpis stanowi 50 proc. przeciętnej płacy). Natomiast w przypadku pracowników młodocianych będzie on wynosił 145,86 zł w pierwszym roku nauki, 175,03 zł w drugim oraz 204,20 zł w trzecim. Kwoty te stanowią odpowiednio 5 proc., 6 proc. oraz 7 proc. średniej pensji.

Brak podwyższenia odpisu na ZFŚS negatywnie oceniają związki zawodowe.

– To kolejny sposób oszczędzania na pracownikach, zwłaszcza tych o najniższych dochodach. Przecież to do nich właśnie kierowane są świadczenia przysługujące w ramach działalności socjalnej – mówi Zbigniew Kruszyński z NSZZ Solidarność.

Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP zwraca natomiast uwagę, że przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) dają pracodawcom, u których działa układ zbiorowy pracy, możliwość dowolnego kształtowania wysokości odpisu na fundusz. Są więc i firmy, które decydują się na jego zwiększenie.

Co ważne, projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje zamrożenie odpisu na działalność socjalną również dla tych zatrudniających, którzy prowadzą ją na podstawie odrębnych przepisów, w tym np. szkół i uczelni, wojska oraz służb mundurowych.

Zgodnie z szacunkami rządu utrzymanie kwoty odprowadzanej na fundusz na poziomie z 2010 r. przyniesie oszczędności dla budżetu państwa w wysokości 56,9 mln zł (w sferze budżetowej). W przypadku pozostałych pracodawców zobowiązanych do tworzenia ZFŚS są one niemożliwe do oszacowania.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy