W przypadku takich osób do sprawdzenia, czy ich dochody nie przekraczają kryterium wynoszącego 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawny potomek, brana jest bowiem pod uwagę liczba posiadanych hektarów przeliczeniowych.

Jak wskazuje ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) z jednego z nich uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 kwoty ogłaszanej przez GUS.

W związku z tym, że dochód ten wyniósł w ubiegłym roku 2431 zł, to jej miesięczny wymiar stanowi 202,58 zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem jego kwota uległa więc obniżeniu, bo w 2011 r. zarobek z jednego hektara wynosił 2713 zł w skali roku (226,08 zł).

– Niższa kwota dochodu może mieć wpływ na to, że więcej rodziców rolników może otrzymać zasiłek na dzieci – stwierdza Elżbieta Tarapacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Ponadto więcej osób może uzyskać wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego (FA), ponieważ w ten sam sposób określany jest dochód na potrzeby tych świadczeń.