Do 3 października samorządy mogą ubiegać się o dotacje na zadania związane z rozwojem pieczy zastępczej nad dziećmi. Program pomocy realizuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Zasady konkursu przewidują, że powiaty mogą starać się o dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, a także wynagrodzeń wypłacanych tym opiekunom. Jednak w tym ostatnim przypadku możliwe jest dotowanie pensji tylko tych rodzin, które zostały utworzone w 2013 r. (w tym kosztów poniesionych przed ogłoszeniem konkursu).
Trzecim zadaniem, które jest dofinansowane, są różne formy pomocy przyznawane rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka wymienionym w art. 192 pkt 3–9 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). Należy do nich m.in. świadczenie związane z pokryciem kosztów przyjęcia podopiecznego.
Swoje oferty samorządy mogą składać we właściwym urzędzie wojewódzkim na druku, który jest określony w załączniku do ogłoszenia konkursowego opublikowanego na stronie internetowej resortu pracy. Uzyskanie dotacji jest uzależnione od zapewnienia wkładu własnego w wysokości 50 proc. Dodatkowo zasady konkursu przewidują limity dofinansowań do poszczególnych zadań. Na przykład przy ubieganiu się o dopłatę do wynagrodzeń dla nowo powstałych rodzin zastępczych maksymalna jej kwota wynosi 1 tys. zł.
Przy kwalifikowaniu ofert resort pracy będzie brał pod uwagę m.in. liczbę rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka w stosunku do wszystkich form pieczy funkcjonujących na terenie powiatu.