Usługi kierowane do osób i rodzin korzystających ze wsparcia mają być nastawione bardziej na profilaktykę i ich aktywizację. Pomóc w tym mają też nowe formy kontraktów z nimi zawieranych.
Zmiany w tym zakresie są jednym z elementów reformy systemu pomocy społecznej, przygotowanej przez resort pracy. Wprowadzi ona nowy podział usług socjalnych, które mają być stosowane w zależności od trudności stanowiących powód korzystania z pomocy. Będą to usługi profilaktyczne skupiające się na edukacji i poradnictwie oraz te aktywizujące, skierowane głównie do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
– Ich prowadzenie ma być połączone z uzyskaniem prawa do specjalnego dodatku o charakterze motywacyjnym. Ma to zachęcać do podjęcia faktycznej współpracy z pracownikiem socjalnym – uważa Anna Kwaśniewska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koninie.
Kolejnym rodzajem usług będą działania interwencyjne służące zabezpieczeniu podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych, chorych i w starszym wieku. Chodzi o opiekę w miejscu zamieszkania potrzebujących oraz w ośrodkach wsparcia. W tym pierwszym przypadku możliwe będzie jej świadczenie przez sąsiadów, a warunki wykonywania takiej pomocy mają być określane w specjalnej umowie. W jej ramach sąsiad będzie np. robił zakupy, przygotowywał posiłki lub wykonywał prace porządkowe. Usługi te będą objęte nadzorem pracownika socjalnego.
Szczegółowy zakres wspomnianych działań będzie określony w rozporządzeniu. W związku z tą zmianą konieczne jest też wprowadzenie nowych specjalności zawodowych pracowników socjalnych, do których należeć będzą asystentura i mediacja socjalna, organizacja usług socjalnych oraz animacja społeczności lokalnych.
Aby wzmocnić skuteczność nowych usług, resort pracy chce też rozszerzyć formułę kontraktu socjalnego, zawieranego obecnie przez osobę ubiegającą się o pomoc, która zobowiązuje się w nim do podjęcia określonych działań, np. rozpoczęcia leczenia. Taką umowę będzie można zawrzeć z całą rodziną lub grupą osób mającą podobne problemy.
Etap legislacyjny
Założenia w trakcie konsultacji