Pracownica bezpośrednio po porodzie złożyła wniosek o udzielenie urlopów: dodatkowego macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Następnie podjęła decyzję o wcześniejszym powrocie do pracy. Czy może zrezygnować z obu świadczeń?
Nowelizacja przepisów o uprawnieniach rodzicielskich wprowadziła możliwość rezygnacji z całości lub z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Jednak aby móc skorzystać z tej możliwości, wniosek o udzielenie obu pracownica powinna złożyć niedługo po porodzie. Inaczej będzie za późno.
Kodeks pracy przewiduje obecnie dwa warianty przyznania dodatkowego urlopu macierzyńskiego i tego rodzicielskiego. W pierwszym z nich pracownik składa wniosek na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z danego uprawnienia. Rozwiązanie to odpowiada wcześniej obowiązującym przepisom.
Nowelizacja wprowadziła także drugi tryb. Pracownica może złożyć wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim tego dodatkowego, a następnie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Musi być złożony nie później niż 14 dni po porodzie.
Tylko w drugim wariancie pracownica może zrezygnować z całości lub z części obu uprawnień. W takiej sytuacji z urlopów skorzysta ojciec dziecka. Powinien on złożyć pisemny wniosek w tej sprawie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z nich.
Wątpliwości rodzi sytuacja, w której pracownica zrzeknie się części dodatkowego urlopu macierzyńskiego, nie rezygnując jednocześnie z tego rodzicielskiego. Czy pomimo powrotu do pracy może skorzystać z tego drugiego uprawnienia? Uważam, że w takiej sytuacji decydujące znaczenie ma to, czy ojciec dziecka wystąpi o udzielenie mu niewykorzystanej przez matkę części dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z art. 1821a par. 1 k.p. pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego tylko po wykorzystaniu dodatkowego macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Zatem jeżeli ojciec dziecka skorzysta z pozostałej jego części, pracownicy będzie przysługiwał urlop rodzicielski.