Specjalną procedurę zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego przewidują założenia do nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Ma ona dotyczyć sytuacji, w której osoba uprawniona do tego świadczenia, przysługującego m.in. każdemu seniorowi po ukończeniu 75 lat, otrzymywała jednocześnie dodatek pielęgnacyjny. To drugie świadczenie jest wypłacane przez ZUS razem z emeryturą lub rentą, jeżeli osoba została uznana za całkowicie niezdolną do pracy albo też ukończyła 75 lat.

Przepisy zabraniają łączenia obu form pomocy. Osoba uprawniona musi więc wybrać, którą z nich chce otrzymywać. Ponieważ kwota dodatku jest wyższa niż zasiłek (wynoszą one odpowiednio 203,50 oraz 153 zł miesięcznie), to najczęściej wybierane jest właśnie to świadczenie wypłacane przez ZUS.

Jeżeli jednak senior nie zawiadomi gminy, że nabył uprawnienie do dodatku pielęgnacyjnego, gmina będzie dochodzić od niego zwrotu zasiłku jako nienależnie pobranego.

W takim przypadku może ona potrącać go z bieżąco wypłacanego tej osobie wsparcia, a gdy nie jest to możliwe, wydać decyzję nakazującą zwrot pieniędzy w wyznaczonym terminie. Jeżeli tak się nie stanie, samorząd będzie dochodzić należności w trybie przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji.

Resort pracy chce z kolei, aby ZUS potrącał nienależnie pobraną kwotę zasiłku bezpośrednio z bieżąco wypłacanego dodatku i przekazywał ją ośrodkowi pomocy społecznej.

– Taka możliwość uprości obecną procedurę odzyskiwania pieniędzy, która jest uciążliwa i czasochłonna – uważa Damian Napierała, kierownik działu świadczeń Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Dodaje, że uregulowania będzie wymagać kwestia tego, czy ZUS będzie zwracał nienależny zasiłek z odsetkami.

Ponadto znowelizowane przepisy ułatwią gminie dochodzenie świadczeń za okres, w którym nie przysługiwały one ze względu na śmierć osobie uprawnionej, a były przekazywane na jej rachunek. W takiej sytuacji ośrodek pomocy społecznej będzie mógł wystąpić do banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej o zwrot tego wsparcia.

Etap legislacyjny

Projekt na etapie konsultacji