Rolnicy i domownicy będą mieć zaliczony jako składkowy okres opieki nad dzieckiem, jeśli dostarczą do KRUS niezbędne dokumenty. Od 1 września można ubiegać się o finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie zajmowania się potomkiem własnym lub swojego małżonka. Takie samo prawo przysługuje osobom zajmującym się dzieckiem przysposobionym.
Z tego rozwiązania mogą skorzystać rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na swój wniosek. Prawo do takiej formy pomocy mają także ci zajmujący się gospodarstwem, którzy nie są ubezpieczeni w KRUS. Rozwiązanie to zostało bowiem rozszerzone także na osoby będące członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków wspomnianego ubezpieczenia.
KRUS wyjaśnia, że pomoc państwa dla rodziców dzieci jest możliwa wówczas, jeśli zainteresowany złoży wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.
Organ ten już przygotował formularze wniosków w tej sprawie.
Z kolei osoby jeszcze nieniepodlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS najpierw muszą złożyć wniosek o objęcie nim i finansowanie składki z dotacji budżetu państwa w związku z zajmowaniem się podopiecznym. Dodatkowo niezbędne jest dostarczenie do kasy skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka oraz – w przypadku niepełnosprawnego potomka – orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu.
Niezbędne jest także potwierdzenie, że drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania składek w KRUS lub w ZUS.
Podstawa prawna
Art. 2 ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983).