Maksymalnie 500 zł miesięcznie może otrzymać opiekun dziecka, gdy drugi z rodziców uchyla się od płacenia na jego utrzymanie. Przyznanie pomocy jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Czy można już składać wnioski o pomoc

Czytelniczka od maja otrzymuje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) na dwójkę dzieci. Gmina przyznała jej pieniądze do końca września, tłumacząc, że będzie musiała jeszcze raz złożyć wniosek, jeśli zamierza otrzymywać wsparcie przez kolejne miesiące. Czy może już się o nie ponownie starać?
Świadczenia z FA, które przysługują osobom mającym problemy z wyegzekwowaniem alimentów od zobowiązanych do tego przez sąd rodziców, są przyznawane na czas trwania okresu świadczeniowego. Rozpoczyna się on 1 października i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego, ale wnioski o ich przyznanie można składać już od 1 sierpnia.
Rodzice, którzy zdążą to zrobić do końca tego miesiąca, będą mieli pewność, że pierwsza wypłata za nowy okres nastąpi w październiku. Nie będą więc mieli przerwy w uzyskiwaniu wsparcia. Jeżeli przyjdą do gminy we wrześniu lub dopiero w kolejnym miesiącu, ta ma więcej czasu na ustalenie, czy wierzycielowi należy się pomoc. Może się też zdarzyć, że wypłaci osobie uprawnionej wsparcie za pierwszy miesiąc nowego okresu łącznie z pieniędzmi za listopad.
Podstawa prawna
Art. 20 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).

Czy liczy się wysokość zarobków

Samotny ojciec nie dostaje alimentów na dwójkę dzieci. Zamierza starać się o pomoc z FA. Czy przy przyznaniu świadczeń, oprócz tego, że nie otrzymuje pieniędzy od ich matki, będzie miało znaczenie to, ile sam zarabia?
Uzyskanie świadczeń z funduszu jest uzależnione od spełnienia dwóch podstawowych warunków.
Pierwszy z nich to bezskuteczna egzekucja alimentów. Zgodnie z ustawą jest nią sytuacja, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie można wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Drugim wymogiem jest osiąganie dochodów nieprzekraczających określonego kryterium. Wynosi ono 725 zł na osobę w rodzinie. Pod uwagę bierze się należności uzyskane w roku kalendarzowym (bazowym) poprzedzającym okres świadczeniowy. Obecnie są to więc dochody z 2012 r.
W przypadku rodziców ubiegających się o pomoc z FA stosowane są te same zasady ustalania osiągniętego przychodu, jakie obowiązują przy zasiłkach na dzieci. To oznacza, że dochody są dzielone przez liczbę członków rodziny oraz miesięcy, w których były uzyskiwane. Taki sam jest również katalog zarobków, które są wliczane do dochodu. Są to m.in. przychody z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej oraz gospodarstwa rolnego (decyduje liczba hektarów przeliczeniowych).
W sytuacji gdy między rokiem bazowym a dniem składania wniosku zmienił się dochód członka rodziny, np. stracił on zatrudnienie lub rozpoczął urlop wychowawczy, to ta sytuacja będzie uwzględniona. Gmina zastosuje procedurę pozwalającą na aktualizację danych o finansach. Również katalog dochodów utraconych lub uzyskanych jest taki sam, jak ten obowiązujący w świadczeniach rodzinnych.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 2, 4–5a, 17 i 18 ust. 2–12 i art. 9 ust. 2 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).

Czy można złożyć oświadczenie o dochodzie

Pani Anna chce ubiegać się o świadczenia z FA na dwójkę dzieci, ponieważ ich ojciec ponad pół roku temu przestał płacić na ich utrzymanie. Dowiedziała się, że do wniosku o pomoc powinna dołączyć dodatkowe dokumenty, w tym te określające wysokość dochodów. Czy może podać ich wysokość w oświadczeniu?
Aby gmina mogła sprawdzić, czy rodzic spełnia warunki niezbędne do uzyskania wsparcia, musi do wniosku dołączyć odpowiednie dokumenty. Ich wzory określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, a odpowiednie druki można otrzymać w ośrodku pomocy społecznej.
Najważniejsze z nich to oświadczenie lub zaświadczenie wystawione przez komornika i potwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz dokumenty określające wysokość dochodu osiąganego przez członków rodziny. W zależności od źródła jego uzyskiwania osoba uprawniona może w tym celu złożyć zaświadczenie lub oświadczenie. Tak jest np. gdy osiąga dochody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o PIT.
Wówczas może przedstawić dokument wystawiony przez urząd skarbowy lub skorzystać z drugiego typu formularza. Jeżeli się zdecyduje na to ostatnie rozwiązanie, musi pamiętać o podaniu kwot podatku oraz odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne.
Na odrębnym oświadczeniu trzeba też wskazać składki zdrowotne. Z kolei wyłącznie oświadczenie należy złożyć, gdy członek rodziny rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub osiąga dochody, które w ogóle nie podlegają opodatkowaniu.
Rodzic powinien też pamiętać, że jeżeli w okresie, który upłynął od roku bazowego do momentu składania wniosku, nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, czyli utrata dochodu lub jego uzyskanie, okoliczność tę też trzeba potwierdzić dokumentem zawierającym odpowiednie kwoty. Ponadto w zależności od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej może ona też być zobowiązana do dołączenia innych formularzy.
Podstawa prawna
Par. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. nr 123, poz. 836).

Czy własne dziecko pozbawia świadczeń

22-letnia studentka otrzymuje świadczenia z funduszu, ponieważ ojciec od wielu lat nie płaci na nią alimentów. Sama jednak niedawno urodziła dziecko. Czy spowoduje to, że nie będzie jej już przysługiwać pomoc w następnym okresie świadczeniowym?
Urodzenie dziecka nie należy do przesłanek negatywnych, które pozbawiają pieniędzy z funduszu. Przepisy zaliczają do nich przebywanie przez osobę uprawnioną w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. domu pomocy społecznej, oraz zawarcie przez nią związku małżeńskiego.
To oznacza, że tak długo, jak czytelniczka nie wyjdzie za mąż za ojca potomka, nie ma przeszkód, aby dalej otrzymywała przyznane jej wsparcie, pod warunkiem że będzie spełniała wszystkie pozostałe warunki.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 6 i art. 10 ust. 2 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).

Czy świadczenie otrzyma tylko samotny rodzic

Czytelnik wychowuje z żoną troje dzieci. Najstarsze z nich pochodzi z jego pierwszego związku, a zobowiązana do płacenia na nie alimentów matka po wyjeździe za granicę przestała je przekazywać. Czy założenie nowej rodziny oznacza, że nie będzie mu przysługiwać pomoc z FA?
Zawarcie związku małżeńskiego nie stanowi przeszkody do otrzymywania świadczeń z funduszu. Współmałżonek osoby uprawnionej będzie jednak zaliczany do członków rodziny, a jego dochód będzie liczył się do kryterium. W skład rodziny wchodzą rodzice osoby uprawnionej, małżonek tego rodzica lub osoba, z którą wychowują wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci dopóki nie skończą 25 lat oraz starsi potomkowie, jeżeli są na nich przyznane: świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy bądź też wsparcie z FA.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 12 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).

Czy wsparcie jest zawsze równe alimentom

Matka, która samotnie wychowuje dziecko, od kilku miesięcy nie otrzymuje alimentów, które wynoszą 650 zł miesięcznie. Należnych jej pieniędzy nie może też wyegzekwować komornik. Czy jeśli złoży wniosek o pomoc z funduszu, otrzyma świadczenia w tej wysokości?
Wprawdzie przepisy wskazują, że świadczenia z FA przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie może to być więcej niż 500 zł miesięcznie na dziecko. To oznacza, że gdy wynoszą one np. 300 zł, to właśnie taką kwotę będzie wypłacać gmina. Jednak gdy alimenty będą wynosić wspomniane 650 zł, to opiekun otrzyma 500 zł. Ponadto, jeżeli w okresie wypłacania świadczeń nastąpi sądowa zmiana wysokości alimentów, np. ich podwyższenie lub obniżenie, ta sytuacja również znajdzie odzwierciedlenie w wysokości wsparcia.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1 i art. 29 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).

Czy będzie pomoc dla studiującego dziecka

Pani Krystyna wychowuje trójkę dzieci, na które ma zasądzone alimenty. Najmłodsze z nich uczęszcza do szkoły podstawowej, kolejne do gimnazjum, a najstarsze zacznie od października studia. Czy na najstarsze dziecko będzie dalej przysługiwać wsparcie z FA?
Co do zasady świadczenia z funduszu są wypłacane osobie uprawnionej (lub jej przedstawicielowi ustawowemu, czyli rodzicowi) do momentu ukończenia przez nią 18 lat, chyba że sąd zadecyduje wcześniej o zniesieniu obowiązku alimentacyjnego.
Okres ten może jednak ulec wydłużeniu, pod warunkiem że dziecko kontynuuje edukację w szkole lub szkole wyższej. W takiej sytuacji górna granica przysługiwania pomocy wynosi 25 lat. Świadczenia mogą też przysługiwać bezterminowo, gdy osoba uprawniona jest niepełnosprawna, musi jednak posiadać orzeczenie zaliczające ją do znacznego jej stopnia.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).