Taką zmianę przewiduje przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Jego nowelizacja jest konieczna ze względu na modyfikację, jaką do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.) wprowadziła ostatnia zmiana ustawy żłobkowej.

Rozszerzyła ona bowiem zamknięty katalog sytuacji, w których zatrudnionemu, zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem niemającym 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeżeli doszło do nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego, choroby dziennego opiekuna lub niani, z którą podpisał umowę uaktywniającą.

W związku z tym konieczne było zmodyfikowanie przepisów dotyczących sposobów usprawiedliwiania nieobecności pracownika. Rodzic będzie mógł więc złożyć oświadczenie potwierdzające zaistnienie jednej ze wspomnianych sytuacji.

Nowelizacja przepisów ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia trafi do konsultacji