Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwraca prowadzącemu własną firmę 100 proc. wysokości składki, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o refundację obligatoryjnej składki emerytalnej i rentowej na podstawie art. 25a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Zgodnie z nim Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zwraca prowadzącemu własną firmę 100 proc. wysokości składki, jeżeli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Refundacja wyniesie 60 proc. w przypadku umiarkowanej dysfunkcji lub 30 proc., gdy niepełnosprawny ma lekki uszczerbek na zdrowiu. Podstawę jej wymiaru stanowi kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
PFRON przypomina, że taka refundacja jest możliwa, jeżeli kwoty ubezpieczenia są opłacone w całości i w terminach określonych we wspomnianej ustawie. Jej przepisy wskazują, że składki powinny być opłacone do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, w przypadku gdy przedsiębiorca ma obowiązek ich ponoszenia wyłącznie za siebie, lub do 15., jeżeli są płacone też za inne osoby.
Ponadto, jak wyjaśnia fundusz, w sytuacji gdy niepełnosprawny decyduje się na formę gotówkową, za terminowe dokonanie zapłaty uważa się dzień wpłacenia należności na rachunek bankowy ZUS w banku, placówce pocztowej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Gdy jest to obrót bezgotówkowy, liczy się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika. Brak opłacenia składek zgodnie z tymi zasadami będzie skutkował wydaniem przez prezesa PFRON decyzji o odmowie wypłaty refundacji lub nakazującej zwrot pieniędzy wypłaconych prowadzącemu firmę.