Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się także poprzednie nieobecności spowodowane tą samą chorobą, jeśli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem kolejnej nie przekracza 60 dni.
Pracownica chorowała bez przerwy do 25 lipca 2013 r. i na ten dzień wykorzystała 176 dni z okresu zasiłkowego. Wysłaliśmy do niej – wypełnione w części dotyczącej pracodawcy – oświadczenie dla celów wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego. Nie otrzymaliśmy jednak informacji, czy złożyła je w ZUS. Zatrudniona wróciła do pracy 29 lipca 2013 r. Uzyskaliśmy także zaświadczenie lekarza medycyny pracy o odzyskaniu przez nią zdolności do pracy. Jednakże 6 sierpnia 2013 r. wpłynęło do nas zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA) stwierdzające jej niezdolność do pracy od 6 do 27 sierpnia 2013 r. z kodem literowym B oznaczającym ciążę. Czy w tym przypadku powinniśmy dalej wypłacać zasiłek chorobowy do wyczerpania okresu zasiłkowego 182 dni?
W sytuacji opisanej w pytaniu należy wyjaśnić, czy okres niezdolności do pracy od 6 do 27 sierpnia 2013 r. jest spowodowany tą samą chorobą, z tytułu której pracownica korzystała ze zwolnienia lekarskiego do 25 lipca 2013 r., czy też jest to zupełnie inna przyczyna.
W zależności od wyników postępowania wyjaśniającego należy:
wliczyć do jednego okresu zasiłkowego niezdolność do pracy od 6 sierpnia 2013 r. z okresem choroby trwającej do 25 lipca 2013 r., jeżeli jest to ta sama przyczyna, aż do wyczerpania łącznie 270 dni (w tym przypadku decyzja o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego może być wymagana dopiero wtedy, gdy upłynie okres zasiłkowy przysługujący pracownicy będącej w ciąży, tj. 270 dni, i nadal będzie ona niezdolna do pracy z powodu choroby, a jej dalsze leczenie lub rehabilitacja będą rokowały odzyskanie zdolności do pracy),
rozpocząć nowy okres zasiłkowy trwający do 270 dni, gdy niezdolność do pracy od 6 sierpnia 2013 r. nie jest związana pod względem przyczyny z okresem choroby trwającej do 25 lipca 2013 r.

Tryb postępowania

Okres wypłaty zasiłku chorobowego wynosi maksymalnie 182 dni. Dłuższy okres zasiłkowy, wynoszący 270 dni, przewidziany jest w przypadkach, gdy niezdolność do pracy występuje w trakcie ciąży lub jest spowodowana gruźlicą.
Należy pamiętać, że gdy niezdolność do pracy:
spowodowana gruźlicą (oznaczaną w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA kodem literowym D) wystąpi bezpośrednio po niezdolności do pracy spowodowanej innymi przyczynami, okresy tych niezdolności zlicza się i prawo do zasiłku przysługuje przez łączny okres do 270 dni,
przypadająca na okres ciąży wystąpi po wcześniejszej niezdolności do pracy, bezpośrednio lub po przerwie nie dłuższej niż 60 dni, gdy jest spowodowana tą samą chorobą, ubezpieczona ma prawo do okresu zasiłkowego łącznie przez okres do 270 dni.
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy niezdolności do pracy z powodu tej samej lub różnych chorób, jeżeli nie występują między nimi żadne przerwy. Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się także okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni.

Znaczenie kodu A

W zwolnieniu lekarskim na druku ZUS ZLA, który ubezpieczony przedkłada płatnikowi zasiłku, brak jest numeru statystycznego choroby. Chorobę spowodowaną tą samą przyczyną oznacza się w zwolnieniu kodem literowym A. Pracodawca uprawniony do wypłaty zasiłku, który otrzymuje zaświadczenie lekarskie bez oznaczenia kodem literowym A, a orzeczony w tym zaświadczeniu okres choroby przypada w okresie nieprzekraczającym 60 dni w stosunku do poprzedniej niezdolności, często staje przed problemem, czy obecny okres choroby doliczyć do poprzedniego, czy ma on stanowić odrębny okres zasiłkowy. W takim przypadku zaleca się następujące postępowanie. Jeżeli zwolnienie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy z powodu choroby nie zawiera kodu literowego A, a poprzednie zwolnienie wystawił:
ten sam lekarz – należy zwrócić się do niego pisemnie o wyjaśnienie braku tego oznaczenia,
inny lekarz, lecz z tej samej przychodni lekarskiej – można zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie braku tego oznaczenia do kierownika tej przychodni, który mając dostęp do dokumentacji lekarskiej ubezpieczonego, może udzielić informacji zamiast lekarza,
inny lekarz, z zupełnie innej przychodni lekarskiej – należy zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.
Od udzielonej przez lekarza lub przez ZUS informacji będzie zależało, czy obecna i poprzednia niezdolność do pracy będą odrębnymi okresami zasiłkowymi, czy też okresy te należy zliczyć do jednego okresu zasiłkowego.
W rozpatrywanym przypadku brak jest informacji, czy w zaświadczeniu lekarskim (ZUS ZLA) orzekającym niezdolność do pracy od 6 do 27 sierpnia 2013 r. został zamieszczony kod literowy A. Jeżeli nie, należy (mimo otrzymania zaświadczenia o odzyskaniu zdolności do pracy po okresie choroby trwającej do 25 lipca 2013 r.) uzyskać od lekarza leczącego lub z oddziału ZUS informację, czy obie te niezdolności do pracy (przed przerwą i po przerwie) są spowodowane tą samą czy inną przyczyną. Informacja ta posłuży prawidłowemu ustaleniu okresu zasiłkowego.
Podstawa prawna
Art. 8 i art. 9 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).