Dopiero po dwóch latach firma się dowiedziała, że poniosła straty z powodu umyślnego działania jednego z zatrudnionych. Jaki jest w takim przypadku termin na dochodzenie rekompensaty?
Pracownik jest zobowiązany do pokrycia, w pełnej wysokości, szkody wyrządzonej pracodawcy czynem umyślnym. Tak wynika z art. 122 kodeksu pracy. Możliwość żądania, aby zatrudniony pokrył stratę, jest jednak ograniczona w czasie.
Co ważne, odpowiedzialność pracownika obejmuje zarówno straty poniesione przez firmę, jak i korzyści, które mogłaby ona osiągnąć, gdyby zdarzenie wyrządzające szkodę nie nastąpiło. Odpowiedzialność zatrudnionego jest kształtowana według zasad prawa cywilnego. W takiej sytuacji stosować należy artykuł 4421 k.c., który w 2007 roku otrzymał nowe brzmienie i wydłużył okresy przedawnienia.