Agencja pracy tymczasowej zatrudnia w okresie wakacyjnym studentów. Z niektórymi z nich zawiera umowę o pracę, a z innymi umowę-zlecenie. Wielu z nich nie ma ukończonych 26 lat. Czy w takich przypadkach agencja ma obowiązek opłacać za nich składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
Reklama
Zależy to od rodzaju umowy zawartej przez agencję ze studentem. Jeśli jest to umowa o pracę, istnieje taki obowiązek. Jednak w przypadku umowy-zlecenia jest on wyłączony z uwagi na wiek zatrudnionego.
Za pracownika tymczasowego uważa się pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Reklama
Pracownicy tymczasowi są zatrudniani przez agencje na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Możliwe jest również angażowanie takich osób przez agencje na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy-zlecenia). Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników tymczasowych czy też zleceniobiorców jest agencja pracy tymczasowej. Obowiązkiem płatnika (agencji) jest zgłoszenie zatrudnionego do ubezpieczeń oraz rozliczanie i opłacanie składek.
Student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu) i zdrowotnemu. Obowiązek ubezpieczeń istnieje od dnia nawiązania do ustania stosunku pracy. W przypadku ubezpieczeń społecznych pracowników nie ma znaczenia okoliczność, że dana osoba jest studentem.
Z kolei osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia. W pewnych przypadkach ubezpieczenia te mogą mieć dobrowolny charakter. Chodzi tu o sytuacje, gdy zleceniobiorca ma równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń (np. wykonuje umowę o pracę i otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu). Zleceniobiorca, dla którego ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe, podlega również ubezpieczeniu wypadkowemu. Z kolei ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.
Ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu nie podlegają zleceniobiorcy, którzy są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat. Zatrudniając jako zleceniobiorcę takiego studenta, płatnik (agencja) nie zgłasza go do żadnych ubezpieczeń.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 2 i 3, art. 7, art. 26 ust. 2 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).
Art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).