Firmy zatrudniające na podstawie umów cywilnoprawnych nie muszą ponosić kosztów ubezpieczenia rentowego, emerytalnego, chorobowego i wypadkowego. Obowiązkowe jest tylko zapłacenie zdrowotnego.

Czy za ucznia trzeba regulować należności składki

Uczeń szkoły średniej postanowił zgromadzić pieniądze na opłacenie dodatkowego kursu maturalnego. Czy przedsiębiorca zatrudniający go na podstawie umowy-zlecenia będzie musiał za niego płacić składki ubezpieczeniowe?
Firma nie musi płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli osobami wykonującymi pracę na podstawie zlecenia są uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub studenci. Ten przywilej obowiązuje jednak tylko do czasu ukończenia 26 lat. Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się bowiem, że uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która kontynuuje naukę w tej samej szkole lub skończyła ją i rozpoczyna w placówce, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Sierpniowy termin utraty uprawnień dotyczy osób, które ukończyły zdobywanie wiedzy i dalej się nie uczą. Natomiast do 30 września ZUS będzie traktować jako ucznia osobę, która dostała się na studia i przedstawiła zaświadczenie o przyjęciu na wyższą uczelnię.
Podstawa prawna
Art. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
Art. 6, 12–13 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Czy kształcący się jest tańszy niż pracownik

Przedsiębiorca poszukuje osób do wykonywania prac zleconych mu przez klienta. Ze względu na wysokie koszty zatrudnienia planuje przyjąć na umowy-zlecenia wyłącznie studentów. Czy osoby te mogą wykonywać pracę w taki sposób?
Studenci mają prawo dorabiać na zleceniach. Muszą jednak kształcić się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia. Przez pojęcie studiów pierwszego stopnia rozumie się te licencjackie lub inżynierskie, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera.
Z możliwości zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne mogą także skorzystać osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnych, które kontynuują naukę na studiach magisterskich umożliwiających uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujących do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończących się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego.
Firmy nie muszą także płacić składek za osoby uczące się na jednolitych studiach magisterskich.
Podstawa prawna
Art. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
Art. 6, 12,18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Czy student z rentą zapłaci składkę zdrowotną

Uczestnik studiów, który ma prawo do renty rodzinnej, stał się wspólnikiem spółki jawnej. Chciał bowiem legalnie zajmować się sprzedażą tworzonego przez siebie oprogramowania antywirusowego dla komputerów. Czy z tego tytułu musi odprowadzać obowiązkowe składki zdrowotne?
Osoby z ustalonym prawem do renty rodzinnej nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dla tej grupy należności emerytalne i rentowe są bowiem dobrowolne. Dla rencisty obligatoryjne jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Inne zasady dotyczą osób, które już ukończyły naukę w szkole i po przepracowaniu minimalnego okresu uprawniającego do renty z tytułu niezdolności do pracy uzyskały takie świadczenie z ZUS. Obowiązkowo podlegają one ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnym. Tylko składki chorobowe są dla nich dobrowolne.
Obligatoryjne ubezpieczenia dla rencistów dotyczą osób prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej. Natomiast dobrowolne składki emerytalne i rentowe mogą płacić renciści będący jednocześnie wspólnikami spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoby te muszą także obowiązkowo odprowadzić składki zdrowotne.
Podstawa prawna
Art. 67 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Czy firma zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego

Student pracuje w prywatnej firmie reklamowej. Pracodawca zatrudnia go na umowę-zlecenie, korzystając z tego, że nie musi za niego dokonywać wpłat na ubezpieczenia społeczne. Obowiązkowo odprowadzi składkę zdrowotną. Czy jest ona obowiązkowa także w przypadku pozoostałych osób uczących się?
Uczniowie, studenci i słuchacze studiów doktoranckich podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zasada ta dotyczy wszystkich osób niezależnie od rodzaju uczelni i trybu studiów, a także – w przypadku ubezpieczenia przez uczelnię – niezależnie od wieku zainteresowanego.
Osoby te mogą mieć prawo do bezpłatnej opieki medycznej w placówkach mających podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeśli zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez jednego z rodziców. Możliwość korzystania z takiego rozwiązania obowiązuje tylko do czasu ukończenia 26. roku życia. W przypadku problemów z potwierdzeniem prawa do darmowego leczenia przez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) warto mieć ze sobą np. legitymację rodzinną dla członków rodziny pracownika lub kopię druku zgłoszeniowego ZCZA lub ZCNA. Studenta do ubezpieczenia zdrowotnego może także zgłosić pracodawca, który z tytułu zatrudnienia odprowadza składki. W takim jednak przypadku zakończenie pracy będzie oznaczało wyrejestrowanie z ZUS, obowiązkiem pracodawcy jest bowiem zgłoszenie takiego faktu w ciągu 7 dni od zakończenia zatrudnienia.
Podstawa prawna
Art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
Art. 67 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Czy pracodawca uiszcza składki wypadkowe

Właściciel dużej firmy kurierskiej współpracuje z kilkoma studentami przy dostarczaniu paczek i listów wartościowych. Ze względu na fakt, że są to osoby, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia, od ich płac nie są odprowadzane składki emerytalne i rentowe. Czy firma musi jednak opłacić ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe?
Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe dotyczy osób podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. W przypadku studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia nie ma więc obowiązku odprowadzania takich wpłat. Z kolei składka na ubezpieczenie chorobowe w przypadku wszystkich umów cywilnoprawnych jest dobrowolna. Obowiązek ten nie powstaje nawet wówczas, gdy kontrakt jest zawierany pomiędzy podmiotami, które łączy stosunek pracy, a także w sytuacji, gdy zlecenie stanowi jedyną podstawę do odprowadzenia wpłat na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Tym samym pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek chorobowych i wypadkowych.
Podstawa prawna
Art. 6 i 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Czy doktorant jest zwolniony z należności

Absolwent uczelni humanistycznej dostał się na studia doktoranckie. Nie chcąc być ciężarem dla rodziców, zaczął szukać pracy. Firma cateringowa zaproponowała mu zlecenie na dobrych warunkach. Kiedy jednak okazało się, że nie jest już studentem, został poinformowany o obniżce wynagrodzenie. Kwota do wypłaty będzie zmniejszona o obowiązkowe składki do ZUS. Czy firma oszukała doktoranta?
Osoba ucząca się na studiach trzeciego stopnia, czyli doktoranckich, nie jest już traktowana jako student, więc przedsiębiorca musi zapłacić za nią obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. Ze zwolnienia z takich obciążeń nie mogą także korzystać uczestnicy studiów podyplomowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami studentem jest osoba od daty przyjęcia w poczet studentów uczelni i złożenia ślubowania do daty ukończenia nauki lub skreślenia z listy studentów. Jeżeli data ta jest późniejsza niż dzień 1 października danego roku kalendarzowego, wówczas zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń społecznych obejmuje także okres od 1 października do tej daty. Wszelkie uprawnienia związane z przynależnością do braci studenckiej kończą się zaś w dniu złożenia egzaminu dyplomowego lub złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu – w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii. Z kolei dla studentów farmacji utrata uprawnień studentów liczona jest w dniu zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki.
Podstawa prawna
Art. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
Art. 6 i 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Czy między studiami firma zapłaci składki

Osoba kształcąca się na uczelni technicznej po obronie licencjatu zaczęła poszukiwać szkoły, w której będzie mogła kontynuować naukę. Chce uzyskać tytuł magistra. W okresie między zakończeniem kształcenia a rozpoczęciem go na nowym kierunku podjęła zatrudnienie. Firma przyjęła ją na podstawie zlecenia. ZUS jednak domaga się od przedsiębiorcy zapłacenia składek za okres przejściowy między jednymi, a drugimi studiami. Czy ma rację?
Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 31 października roku, w którym ukończyła to kształcenie. Nie jest to jednak tożsame z posiadaniem statusu studenta. Oznacza to, że w okresie pomiędzy ukończeniem studiów I stopnia a datą przyjęcia na studia II stopnia albo 30 września obowiązek ubezpieczeń z tytułu umowy-zlecenia ustala się na zasadach ogólnych.
Podstawa prawna
Art. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
Art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).