17 czerwca 2013 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, która znacznie rozszerzyła wachlarz uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Pracownik ojciec może rozpocząć sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem już od 14. tygodnia po jego narodzinach. Taka możliwość istnieje pod warunkiem, że matka zrezygnuje na jego rzecz z urlopu macierzyńskiego, wykorzystując po porodzie co najmniej 14 tygodni tego świadczenia.

Nowelizacja uchyliła ograniczenia w zakresie udzielania ojcom dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten przysługuje bezpośrednio po zakończeniu tego macierzyńskiego w wymiarze do 6 tygodni w przypadku urodzenia się jednego dziecka. Pracownik ojciec powinien złożyć pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego. Następnie, na analogicznych zasadach rodzic ma prawo zawnioskować o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego. Jest to nowy rodzaj świadczenia, umożliwiający sprawowanie opieki nad dzieckiem przez kolejne 26 tygodni po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Istnieje możliwość rozbicia tego urlopu na części, nie więcej jednak niż trzy, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni. Rodzice mogą także postanowić, że wykorzystają urlop rodzicielski wspólnie, ale wtedy oboje pozostaną w domu przez okres 13 tygodni. W okresie urlopu rodzicielskiego pracownikowi przysługuje szczególna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz zasiłek macierzyński odpowiadający co do zasady 60 proc. wysokości podstawy jego wymiaru.

Jeżeli natomiast pracownik ojciec nie zdecyduje się na sprawowanie stałej osobistej opieki nad dzieckiem, może skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni zanim dziecko ukończy 12 miesięcy.