Możliwość żądania przez pracodawcę, aby pracownik pokrył wyrządzoną przez siebie szkodę, jest ograniczona w czasie. Jak długo firma może żądać naprawienia jej przed sądem?
Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez podwładnego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o niej, nie później niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Tak wynika z art. 291 par. 2 k.p. Istotne dla pracodawcy jest ustalenie, czy roszczenie uległo przedawnieniu, tzn. czy nie upłynął okres, w trakcie którego może żądać od zatrudnionego naprawienia szkody przed sądem. Upływ tego terminu jest niezależny od powzięcia przez firmę wiadomości o wyrządzeniu jej szkody i jej sprawcy, a więc od uzyskania wiadomości o tożsamości pracownika, który ją spowodował.
Data wyrządzenia szkody pracodawcy nie jest tożsama z datą niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych przez pracownika. Przez tę pierwszą datę należy rozumieć moment, w którym w majątku pracodawcy powstała szkoda. Na przykład terminem tym będzie dzień uiszczenia odsetek powstałych wskutek zwłoki w zapłacie zobowiązania pracodawcy, a nie ten, w którym pracownik powinien był uiścić należności. Datą powstania szkody będzie chwila zrealizowania się skutku w postaci szkody, a więc pomniejszenia majątku pracodawcy w wyniku zachowania zatrudnionego. Data niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków pracownika oraz termin powstania szkody mogą się więć pokrywać lub być od siebie oddalone (nawet dość istotnie).