Na udogodnienia mogą też liczyć osoby starające się o wypłatę świadczenia w innych państwach członkowskich, w których zamierzają poszukiwać etatu. Taki bedzie efekt wchodzącej dziś w życie nowelizacji rozporządzenia z 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. nr 136, poz. 1118 z późn. zm.).

Zmiany dotyczą m.in. zniesienia obowiązku uzyskiwania przez klientów służb zatrudnienia zaświadczeń z powiatowych pośredniaków, np. o posiadaniu statusu bezrobotnego czy prawa do zasiłku. Dotychczas ich dostarczenie było niezbędne, by marszałek województwa mógł stwierdzić zachowanie prawa do zasiłku nabytego w Polsce przez bezrobotnego udającego się do innego państwa UE. Zamiast tego bezrobotni i poszukujący pracy będą teraz składać oświadczenia przed odpowiednimi wojewódzkimi urzędami pracy, a te będą sprawdzać odpowiednie informacje w Aplikacji Centralnej, stanowiącej ogólnokrajową bazę danych o osobach bezrobotnych i poszukujących pracy.

Niezmieniony pozostanie jednak nadal obowiązek przedstawienia przez osoby ubiegające się o uznanie prawa do zasiłku dokumentów dotyczących zatrudnienia, jak np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Po ich uzyskaniu marszałek województwa przyznaje zasiłek bądź odmawia przyznania w decyzji administracyjnej. Uproszczenie procedur związanych z przyznawaniem świadczeń spowoduje przyspieszenie postępowań dotyczących wypłat zasiłków w Polsce i Europie. Nowe zasady nie obejmą jednak tych, których sprawy nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia i toczą się na podstawie poprzednio obowiązujacych przepisów unijnych. Do nich stosowane będą przepisy polskiego rozporządzenia w brzmieniu sprzed 23 września 2010 r.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 5 lipca 2013 r.