W czerwcu do kodeksu pracy (k.p.) został wprowadzony nowy rodzaj świadczenia – urlop rodzicielski. Art. 1821a par. 1 k.p. przyznaje pracownikowi (zarówno matce, jak i ojcu dziecka) prawo do niego bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Ten wynosi do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub do 8 tygodni w przypadku większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Wymiar urlopu rodzicielskiego jest stały – wynosi do 26 tygodni niezależnie od liczby urodzonych dzieci.

Świadczenie to może być udzielone jednorazowo lub maksymalnie w 3 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka, jednak w takim przypadku jego łączny wymiar nie może przekroczyć 26 tygodni.

Z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownik może wystąpić w terminie nie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, a pracodawca jest zobowiązany uwzględnić jego prośbę. Tak wynika z art. 1821a par. 4 k.p. Pracownik powinien określić termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy kolejnej jego części – datę sfinalizowania poprzedniej oraz liczbę wykorzystanych dni.

Pracownik składający wniosek dołącza do niego pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania ze świadczenia przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym ta druga osoba zamierza pójść na urlop rodzicielski.