Jak prawidłowo zastrzec możliwość odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?
Przepisy kodeksu pracy nie regulują tej kwestii. Artykuł 1012 k.p. wymienia okoliczności, w jakich wspomniany zakaz przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. Jednak zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. wyrok z 24 maja 2011 r., sygn. akt II PK 298/10) ustanie zakazu konkurencji dotyczy tylko zobowiązania, jakie przyjął na siebie pracownik. Nie dotyczy zaś deklaracji pracodawcy odnośnie wypłaty odszkodowania na rzecz byłego pracownika.
Nie oznacza to jednak, że pracodawca, który zawarł z pracownikiem taką umowę, nie ma możliwości wcześniejszego jej rozwiązania i uwolnienia się od zobowiązań finansowych.