Pracownik przed wakacjami pracował w godzinach nadliczbowych. Następnie udał się na urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca, obliczając jego wynagrodzenie za czas odpoczynku, uwzględni w jego podstawie dodatek za nadgodziny?
Sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego budzi spore wątpliwości. Są one spowodowane rozbieżnością pomiędzy przepisami kodeksu pracy oraz rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm).
Zgodnie z art. 172 k.p. za czas odpoczynku pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby pracował. Powołany przepis stanowi przy tym realizację prawa do płatnych urlopów wypoczynkowych, które przewiduje art. 66 ust. 2 Konstytucji RP. Z treści wskazanych przepisów wynika jedynie, że okres odpoczynku pracownika ma być czasem odpłatnym, niepowodującym pogorszenia jego sytuacji materialnej. Nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że zatrudniony na urlopie powinien otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Tym niemniej wspomniane rozporządzenie, wskazujące w par. 6 rodzaje świadczeń wyłączone z podstawy wynagrodzenia urlopowego, nie wymienia ani premii miesięcznych, ani wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W konsekwencji, co do zasady, świadczenia te wliczane są do podstawy zarobków uzyskiwanych podczas urlopu. Takie też stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 10 sierpnia 1976 r. (sygn. akt I PZP 39/76). Aktualność tej wykładni potwierdził SN w uzasadnieniu wyroku z 8 maja 2007 r. (sygn. akt II PK 275/06). W przypadku premii tylko ta zwana uznaniową nie mieści się, zdaniem Sądu Najwyższego, w pojęciu wynagrodzenia urlopowego. Tak wynika z wyroku SN z 20 lipca 2000 r. (sygn. akt I PKN 17/00). Reasumując, pomimo argumentów wynikających z treści art. 172 k.p., powszechnie przyjmuje się, że premie miesięczne wypłacane pracownikom również podczas urlopu, a także dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wliczane są do podstawy wynagrodzenia urlopowego.