Firma może wliczyć osoby, które wykonują dla niej pracę nakładczą, do stanu zatrudnienia, aby wykazać spełnianie wskaźnika potrzebnego do uzyskania statusu zakładu pracy chronionej (ZPChr). Nie może jednak tego zrobić, aby udzielać ulg we wpłatach na PFRON.
Tak wynika z odpowiedzi Biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) udzielonej na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON). Wskazuje w niej, że wykonawcy pracy nakładczej mogą zostać wliczeni do stanu zatrudnienia ogółem i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
To oznacza, że zgodnie z jej art. 28 ust. 3 pracodawca może to zrobić na potrzeby uzyskania statusu ZPChr, który wymaga zatrudniania minimum 50 proc. niepełnosprawnych pracowników, spośród których 20 proc. powinno mieć orzeczenia o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności lub 30 proc. osób ze schorzeniami specjalnymi. Musi tylko spełnić dodatkowy warunek, że wykonujący pracę nakładczą otrzymuje wynagrodzenie co najmniej w wysokości najniższej pensji, jeśli taka praca jest jego jedynym źródłem utrzymania, lub jej połowy, w stosunku do pracujących w tym charakterze.