Wprowadzenie czeku opiekuńczego przewiduje projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, który wczoraj został przedstawiony w Sejmie. Jest efektem pięciu lat pracy zespołu ekspertów działających pod przewodnictwem Mieczysława Augustyna, senatora Platformy Obywatelskiej.
Projekt określa trzy stopnie niesamodzielności uzależnione od poziomu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Będą one wskazywane na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. O ich ustalenie będzie można ubiegać się po sześciu miesiącach od momentu wystąpienia uszczerbku na zdrowiu.
Projekt zawiera propozycję kilku różnych świadczeń z tytułu niesamodzielności, o które będzie mogła się ubiegać rodzina sprawująca opiekę nad krewnym. Świadczenia opiekuńcze będą przeznaczone na pokrycie kwalifikowanych kosztów opieki, takich jak zakup sprzętu, środków pomocniczych, teleopieki oraz usług opiekuńczych. Te ostatnie będą mogły być świadczone przez asystenta osoby niesamodzielnej, czyli osobę, która ukończy specjalne szkolenie i z którą rodzina podpisze umowę. Będą do niej stosowane przepisy dotyczące umowy-zlecenia.