Pracodawca zatrudnia nową osobę. Czy ma obowiązek sporządzić na piśmie wykaz jej obowiązków i sposób ich wykonywania?
Jednym z podstawowych elementów umowy zawieranej z pracownikiem jest rodzaj pracy. Z obowiązujących przepisów prawa nie wynika, w jaki sposób ma zostać on opisany. Przyjmuje się, że rodzaj pracy powinien być określony w taki sposób, aby można było na jego podstawie ustalić, jakie obowiązki powierzone zostały danemu pracownikowi – przy czym wystarczające jest wskazanie rodzajowo, czym pracownik będzie się zajmował.
Rodzaj pracy określany jest często przez wskazanie nazwy stanowiska lub funkcji. U pracodawców, gdzie nie istnieje ścisły podział organizacyjny i precyzyjne nazewnictwo stanowisk, dopuszczalne jest bardziej ogólne wskazanie rodzaju pracy, np. pracownik administracyjny, asystent biurowy lub kierowca.
Pracodawca nie ma obowiązku przedstawiania na piśmie konkretnego wykazu zadań i obowiązków. Kształtowane są one na bieżąco poleceniami pracodawcy lub przełożonego. Zgodnie z art. 94 pkt 1 kodeksu pracy firma ma obowiązek zaznajomić pracownika podejmującego zatrudnienie z zakresem jego obowiązków i sposobem ich wykonywania.
Wówczas dochodzi do skonkretyzowania obowiązków objętych umówionym rodzajem pracy. Z czasem może powierzać pracownikowi inne obowiązki niż dotychczas wykonywane i nie wymaga to modyfikacji umowy.
Wielu pracodawców decyduje się na opracowanie szczegółowych opisów stanowisk, a co za tym idzie zakresów obowiązków, które są dołączane do umów i stanowią jej element.
Wówczas zakres obowiązków nie może być w trakcie zatrudnienia jednostronnie modyfikowany przez pracodawcę i wymaga zgody pracownika. Jeżeli zakres obowiązków został sporządzony, należy dołączyć go do akt osobowych pracownika.