Nasz pracownik, będący ojcem bliźniąt, chce skorzystać z urlopu ojcowskiego i przysługującego mu z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego. Czy można udzielić mu tego urlopu oraz wypłacić zasiłek w sytuacji, gdy w tym samym czasie z urlopu i zasiłku macierzyńskiego korzysta jego żona, również będąca naszą pracownicą?
Tak. Oboje rodzice mogą w tym samym czasie korzystać z urlopów związanych z urodzeniem dziecka – matka dziecka z urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a ojciec dziecka z urlopu ojcowskiego. Za okresy tych urlopów będą wówczas oboje pobierać zasiłek macierzyński, każde z nich ze swojego tytułu.
Urlop ojcowski należy się pracownikowi, któremu urodziło się dziecko, oraz temu, który przysposobił dziecko. Przysługuje on w wymiarze 2 tygodni. Warunkiem udzielenia urlopu ojcowskiego i wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu ojcu biologicznemu jest nieukończenie przez dziecko 12 miesięcy życia. Z kolei w przypadku przysposobienia dziecka urlop ojcowski należy się do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Wymiar urlopu ojcowskiego jest jednakowy bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub liczbę dzieci przyjętych jednocześnie na wychowanie. Ubezpieczony ojciec dziecka ma więc prawo do 2 tygodni urlopu ojcowskiego (i zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu) niezależnie od tego, czy występuje o ten urlop w związku z urodzeniem (przyjęciem na wychowanie) jednego czy więcej dzieci. Pracodawca udziela urlopu ojcowskiego na pisemny wniosek pracownika ojca wychowującego dziecko, złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Należy jednak wyjaśnić, że gdy termin ten nie zostanie dochowany, a pracodawca dzieli urlopu ojcowskiego, to za okres tego urlopu przysługuje zasiłek macierzyński.