W przypadku połączenia spółek poprzez przeniesienie całego majątku z jednego podmiotu na drugi dochodzi do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Ten zgodnie z art. 231 kodeksu pracy staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Powstaje pytanie, czy rada pracowników także z mocy prawa zaczyna swoje funkcjonowanie w spółce przejmującej, w której takiego przedstawicielstwa nie było.

Treść wskazanego przepisu w sposób jednoznaczny i kategoryczny określa skutki prawne transferu dotychczasowego pracodawcy jedynie w zakresie indywidualnego prawa pracy. Z przepisów ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550 z późn. zm.) wynika, że rada jest podmiotem zbiorowego prawa pracy.

Jej byt prawny nie jest trwały. Jest ona kadencyjna i nie ma obowiązku jej tworzenia. Istnienie jej jest nierozerwalnie związane z konkretnym pracodawcą. Zakończenie przez niego działalności powoduje takie same skutki dla rady.

Powyższe wynika z tego, że ustawa nie reguluje konsekwencji przejęcia jednego pracodawcy przez drugiego. W efekcie niezależnie od tego, że członkowie rady pracowników stają się zatrudnionymi spółki przejmującej, dotychczasowa ich reprezentacja traci byt prawny. Spółka przejmująca nie ma jakichkolwiek obowiązków wynikających z powyższej ustawy dotyczących informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji.